Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i odpowiedzi

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXII sesja Rady Powiatu

2017-10-26, godz.14:00

Interpelacja nr 69/17

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
dotyczy: drogi powiatowej Nr 1388Z

"Na prośbę mieszkańców miejscowości Kamienny Jaz w gminie Chojna zwracam się z prośbą o zainteresowanie odcinkiem drogi powiatowej 1388Z. W kilku miejscach roślinność wchodzi w pas drogowy i pobocza. Droga jest bardzo wąska, poruszają się nią często maszyny rolnicze, brak poboczy utrudnia wymijanie. Jezdnia ma również kilka ubytków, które należałoby uzupełnić. Proszę aby powyższą prośbę przekazać do Wydziału Zarządzania Drogami".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej)

"Odpowiadając na złożoną interpelację w spawie utrzymania drogi powiatowej nr 1388Z Strzelczyn-Chojna, Wydział Zarządzania Drogami informuje, że w miejscach niebezpiecznych (na łukach, wzniesieniach, itp.) krzaki zostaną usunięte w terminie do końca października bieżącego roku. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni wykonane zostanie niezwłocznie, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. W chwili obecnej, w wyniku ciągłych opadów deszczu, tworzą się zastoiska wody uniemożliwiające wykonanie naprawy".

data opublikowania: 2017-10-24 09:04:02
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-24 09:04:02

Interpelacja nr 70/17

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Arkadiusz Łysik
dot. pomocy finansowej dla poszkodowanych przez huragan "Ksawery"

"W związku z huraganem "Ksawery", w dniu 05.10.2017 r. w m. .....* zostało kompletnie zniszczone pokrycie dachowe /wyrwane całe połacie, krokwie łaty/. Dodatkowo w roku ubiegłym właściciel budynku wymienił zniszczone uprzednio pokrycie na nowe. W chwili obecnej mieszkańcy miejscowości próbują pomóc w tej trudnej sytuacji, natomiast powyższe jest niewystarczające a dodatkowo okazało się, że niestety budynek nie był ubezpieczony. Starty szacowane są na około 40 tys. zł. Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się z prośbą o pomoc finansową, która umożliwiłaby choć częściowo dokonać naprawy budynku przed nadchodzącą zimą".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz
(udzielona w formie pisemnej)

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 70/17 dotyczącą udzielenia pomocy finansowej .....* informuję, że osoby poszkodowane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, które miały miejsce w dniach 5-6 października br. mogą starać się o bezzwrotną pomoc materialną od Rządu w wysokości 6 tysięcy złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu, do kwoty 100 tysięcy złotych. Szczegółowych informacji dotyczących procedur postępowania w takiej sytuacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Cedyni.

* Wyłączenia danych osobowych dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

data opublikowania: 2017-10-24 09:08:23
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-24 09:08:23

Interpelacja nr 71/17

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Arkadiusz Łysik
dot. remontu drogi powiatowej w m. Dobropole Gryfińskie

"Zwracam się z prośbą o ujęcie w budżecie powiatu gryfińskiego na rok 2018 wydatku związanego z remontem drogi powiatowej w m. Dobropole Gryfińskie, gmina Stare Czarnowo. Obecna nawierzchnia asfaltowa praktycznie nie istnieje. Długość drogi w miejscowości to około 600 mb. w drodze nie ma kanalizacji oraz sieci wodociągowej."


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski

"Odpowiadając na złożoną interpelację informujemy, że odcinek drogi powiatowej w miejscowości Dobropole Gryfińskie objęty jest koncepcją, przygotowaną przez Gminę Stare Czarnowo, uwzględniającą budowę kanalizacji sanitarnej w jezdni drogi. Zgodnie z powyższym wydana została decyzja nr 59/UR/2014 z dnia 15.08.2014 r. zezwalająca na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, której jednym z warunków jest wykonanie nowej nawierzchni drogi po ułożeniu infrastruktury. Mając na względzie taki stan rzeczy modernizacja drogi przed inwestycją gminną, z punktu widzenia ekonomicznego, jest nieuzasadniona. Natomiast do czasu realizacji inwestycji, droga utrzymywana będzie w zakresie bieżących napraw i remontów."

data opublikowania: 2017-10-24 09:10:06
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-09 10:01:31

Interpelacja nr 72/17

Radna Joanna Kostrzewa
dotyczy: informacji na temat Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. i Domu Lekarskiego S.A.

"Proszę o udzielenie informacji w formie pisemnej wszystkim Radnym V Kadencji Rady Powiatu Gryfino:
 1. Jakie są wnioski pokontrolne audytu spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. przeprowadzonej w 2017 roku.
 2. Jak wyglądają wpłaty za czynsz dzierżawny spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. w latach 2012-2017.
 3. Jak wyglądają umorzenia czynszu dzierżawnego spowodowane poniesionym nakładem na inwestycje przez spółkę Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Proszę o wymienienie na co zostały poniesione w latach 2012-2017.
 4. Czy sprzęt wniesiony przez Dom Lekarski S.A. jest własnością spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie i czy znajduje się w ich aktywach. Proszę o wymienienie jaki to sprzęt.
 5. Jaka jest struktura zatrudnienia w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie. Ilu lekarzy obsługuje działalność Szpitala i jakiej są specjalności, jak wygląda struktura płacowa Szpitala.
 6. Proszę o przedstawienie treści umowy zawartej między Starostwem Powiatowym w Gryfinie a Domem Lekarskim S.A. oraz z późniejszymi jej poprawkami które punkty wyżej wymienione umowy zostały zrealizowane a które nie.
 7. Proszę o informację na temat nakładów poniesionych przez Dom Lekarski S.A. w okresie od 2012 do 2017 na rzecz spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z .o.o. a jakie były nakłady ze strony budżetu Powiatu Gryfińskiego (remonty oraz poprawa warunków funkcjonowania i dostępności do usług medycznych - w tym białe soboty i przygotowanie ZOL w Gryfinie, Hospicjum Stacjonarne w Gryfinie, Przychodnia Specjalistyczna w Chojnie).

data opublikowania: 2017-11-02 15:12:27
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-02 15:12:27

Interpelacja nr 73/17

Radny Zdzisław Malik
dotyczy: remontu drogi powiatowej nr 121

"Zwracam się z prośbą o remont drogi powiatowej nr 121 na odcinku od ronda w Bani do zakrętu w miejscowości Piaseczno w Gminie Banie. Do remontu jest odcinek na długości 4 km 800 metrów. Droga ta jest bardzo wyboista na odcinku 3,5 km, droga tą są dowożone dzieci do szkoły w Bani".


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski
(udzielona w formie pisemnej)

"Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie drogi powiatowej Banie - Rów, informujemy, że w przyszłorocznym budżecie zostaną zaplanowane środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę I etapu (odcinek Piaseczno - granica powiatu). Informację w tym zakresie podaliśmy w odpowiedzi na interpelację złożoną przez Radnego Arkadiusza Augustyniaka w dniu 20.09.2017 r. Nadmieniamy jednocześnie, że w chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie procedury odwoławczej, prowadzonej w związku z uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącą przekazania dróg powiatowych na rzecz Gminy Stare Czarnowo. Od wyniku powyższego postępowania uzależniamy bowiem dalsze czynności zmierzające do unieważnienia uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, na mocy której droga Banie - Rów przekazana została Powiatowi"

data opublikowania: 2017-11-02 15:14:10
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-07 11:22:25

Interpelacja nr 74/17

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
dotyczy: uprzątnięcia zwisających gałęzi i połamanych drzew w ciągu drogi powiatowej

"Orkan Xavier, który na początku miesiąca wyrządził wiele szkód. Jak zauważa sołtys Lisiego Pola pomimo, że od tego czasu minęło już trzy tygodnie, nie uprzątnięto połamanych drzew w pasie drogi powiatowej na odcinku Nawodna - Lisie Pole. Szczególnie zwraca uwagę na drzewo znajdujące się w pobliżu cmentarza w Lisim Polu. Zwracam się z prośbą o uprzątnięcie pobocza drogi, szczególnie w miejscu gdzie znajduje się cmentarz jeszcze przed dniem 1 listopada, tak aby mieszkańcy, którzy będą odwiedzać groby bliskich, mogli spokojnie i bezpiecznie zaparkować pojazdy".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusza Durma
(udzielona w formie pisemnej)

"Odpowiadając na złożoną interpelację w sprawie usunięcia wiatrołomu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1387Z Chojna - Lisie Pole, na odcinku Nawodna - Lisie Pole, Wydział Zarządzania Drogami informuje, że przedmiotowy wiatrołom zostanie usunięty w terminie do końca listopada bieżącego roku. Nadmieniamy, że w pierwszej kolejności usuwane są wiatrołomy, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. Złamana wierzba jest usytuowana w znacznej odległości od krawędzi jezdni i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku drogi. W bieżącym miesiącu planujemy również przegląd drzew rosnących na całym odcinku drogi Nawodna - Lisie Pole, celem wytypowania drzew w najgorszym stanie fitosanitarnym, a następnie sporządzenia wniosku na ich wycinkę".

data opublikowania: 2017-11-02 08:48:24
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-16 11:48:37

Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.