Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIII sesja Rady Powiatu

2005-04-30, godz.11:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. powołanie protokolantów sesji,
  4. przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Informacja Zarządu Powiatu na temat działalności samorządu powiatowego II kadencji w okresie od XI 2002 r. do IV 2005 r.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfińskiego na temat procedury rozpatrywania wniosku o odwołanie Starosty Gryfińskiego złożonego przez 6 radnych w dniu 02.02.2005 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w 2004 r.
  • dyskusja,
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2004 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie « druk nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za rok 2004 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie « druk nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w 2005 r. « druk nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/235/04 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty uprawnione « druk nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2003-2015 « druk nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia do realizacji do końca 2006 r. programu naprawczego placówki wielofunkcyjnej - Dom Dziecka w Chojnie « druk nr 8 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Technikum Informatycznego w Mieszkowicach « druk nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w Gryfinie « druk nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Zawodowej w Gryfinie « druk nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Zawodowej w Mieszkowicach « druk nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 236, położonej w obrębie 5, miasta Gryfino, zabudowanej stacją transformatorową oraz przeznaczenia jej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. Oddział w Szczecinie « druk nr 13 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 14 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 14 wersja PDF »;
  « załącznik nr 2 do druku nr 14 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 15 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 15 wersja PDF »;
  « załącznik nr 2 do druku nr 15 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 16 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 16 wersja PDF »;
  « załącznik nr 2 do druku nr 16 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 17 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 17 wersja PDF »;
  « załącznik nr 2 do druku nr 17 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 18 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 18 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 19 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 19 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie « druk nr 20 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 25. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy « druk nr 21 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 26. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2005 r. « druk nr 22 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 22 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 27. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 29. Zakończenie posiedzenia.


Stanowiska komisji na XXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 3/XXIII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 4/XXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 5/XXIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 6/XXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 8/XXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/XXIII jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/XXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 16/XXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 17/XXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 18/XXIII jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 19/XXIII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 20/XXIII jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 21/XXIII bez stanowiska większ. głosów jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 22/XXIII jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2005-04-26 11:02:40
data ostatniej aktualizacji: 2005-04-29 12:58:47

Strona odwiedzona 932 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.