Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVI sesja Rady Powiatu

2005-08-17, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. powołanie protokolantów sesji,
  4. przyjęcie protokołów z XXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2005 r. « druk nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr działek 77/2 o pow. 0,0987 ha, 77/3 o pow. 0,1010 ha i 77/4 o pow. 0,0036 ha, położonych w obrębie 5, miasta Gryfino przy ul. Łużyckiej 82, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców 5 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, oznaczonej nr działki 77/1, położonej w obrębie 5, miasta Gryfino przy ul. Łużyckiej 82, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 19/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, gmina Trzcińsko Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie « druk nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryfinie « druk nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie « druk nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie połączenia obsługi finansowo - księgowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński « druk nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 11 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 11 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. « druk nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 13 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 13 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r. « druk nr 14 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 14 wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 14 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXII/285/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2005 dotacji celowej na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych SPZZOZ w Gryfinie « druk nr 15 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia kierunków restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego « druk nr 16 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawieniu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym i zakupionym) « druk nr 17 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 17 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny, udziału 770/1000 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 167/3 o pow. 4 259 m2, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 18 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja III na lata 2005-2010 « druk nr 19 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 19 wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 19 wersja PDF »
  « załącznik nr 3 do druku nr 19 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 178/XVI/2004 Rady Powiatu Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego « druk nr 20 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 20 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 21 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 21 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie « druk nr 22 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 25. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 27. Zakończenie posiedzenia.


Stanowiska komisji na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 6/XXVI jednogł. bez stanowiska jednogł. jednogł. bez stanowiska
druk nr 7/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 9/XXVI jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XXVI jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XXVI jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XXVI jednogł. bez stanowiska jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 14/XXVI jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/XXVI jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 16/XXVI jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 17/XXVI jednogł. odrzuciła jednogłośnie jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 18/XXVI bez stanowiska bez stanowiska jednogł. bez stanowiska bez stanowiska
druk nr 19/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 20/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 21/XXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 22/XXVI jednogł. bez stanowiska jednogł. jednogł. większ. głosów

data opublikowania: 2005-08-12 08:58:24
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-18 14:34:27

Strona odwiedzona 869 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.