Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIII sesja Rady Powiatu

2006-02-28, godz.09:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Powołanie protokolantów sesji,
  4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;.
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie « druk nr 2 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie cesji umów na świadczenia medyczne « druk nr 3 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie « druk nr 4 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005 « druk nr 5 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego « druk nr 6 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006" « druk nr 7 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego « druk nr 8 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r. « druk nr 9 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na kupno przez Powiat Gryfiński za cenę niższą niż wartość rynkowa od Gminy Chojna nieruchomości położonych w obrębie 2 m. Chojna « druk nr 10 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Trzcińsko - Zdrój w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 11 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 12 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o pow. 0, 2529 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni « druk nr 13 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 14 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok « druk nr 15 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006 « druk nr 16 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 16 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 « druk nr 17 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 17 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 2 do druku nr 17 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 « druk nr 18 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 18 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 2 do druku nr 18 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 « druk nr 19 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 19 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych « druk nr 20 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 23. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2005 r. « druk nr 21 wersja PDF ».
  • Dyskusja,
 24. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 26. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Gryfinie

Lidia PiętaStanowiska komisji na XXXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXXIII jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 4/XXXIII I wersja
większ. głosów
I wersja
większ. głosów
I wersja
jednogł.
I wersja
jednogł.
bez stanowiska
druk nr 5/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXXIII większ. głosów jednogł.
z poprawką
jednogł. bez stanowiska większ. głosów
z poprawką
druk nr 9/XXXIII jednogł. większ. głosów jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 10/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 14/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/XXXIII jednogł. większ. głosów jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 16/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 17/XXXIII jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. bez stanowiska
druk nr 18/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 19/XXXIII jednogł. bez stanowiska jednogł. większ. głosów bez stanowiska
druk nr 20/XXXIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 21/XXXIII przyjęła do
wiadomości
przyjęła do
wiadomości
przyjęła do
wiadomości
przyjęła do
wiadomości
przyjęła do
wiadomości
druk nr 22/XXXIII większ. głosów odrzuciła
większ. głosów
jednogł. jednogł. odrzuciła
większ. głosów

data opublikowania: 2006-02-22 13:52:21
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-06 09:57:02

Strona odwiedzona 829 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.