Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

81 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-10-20, godz.14:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 80/II/2004 z dnia 6 października 2004 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZZOZ w Gryfinie za rok 2003.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia zmian w Statucie SPZZOZ w Gryfinie.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzania zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 141/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
  4. Wniosek dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie wobec spółki Jatex - Finanse z Bytomia.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wytypowania 2 członków Zarządu Powiatu do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju oraz wyznaczenia przewodniczącego.
  2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zbycie przez dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu samochodów.
  3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. wynajęcia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Niepodległości 39 stanowiącego własność powiatu gryfińskiego.
  4. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s przesunięcia terminu płatności za lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Flisaczej 4 w Gryfinie.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s przyjęcia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r.
  7. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dot. rozważenia możliwości przekazania gminie Gryfino nieruchomości zamiennej za budynek, którym funkcjonuje Powiatowy Urząd Pracy.
  8. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s sprzedaży nieruchomości zabudowanej Domem Dziecka w Binowie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  9. Wniosek p.o. Naczelnika w/s wynajęcia pomieszczenia piwnicznego w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego.
  10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino, obejmującego obszar działek nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 243/2, 244 i część działek nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino oraz część działki nr 5/2 w obrębie Stare Brynki.
  11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania projektów opracowań: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń" oraz "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń".
  12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Informacja n/t pisma Burmistrza Gminy Chojna do Powiatowego Zarządu Dróg dot. włączenia do planu robót drogowych na 2005 r. zadań z zakresu budowy i remontów chodników, odnowy nawierzchni masą bitumiczną dróg na terenie gminy Chojna.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad określania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne, wyłaniającego wykonawcę w przetargu nieograniczonym na: wykonanie przyłącza gazowego wraz z budową kotłowni gazowej z instalacją wewnętrzną gazową w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie.
  7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zwarcia umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji dot. wykonania przyłącza gazowego wraz z budową kotłowni gazowej z instalacją wewnętrzną gazową w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie.
  8. Wniosek Naczelnika wydziału Komunikacji i Transportu w/s udostępniania dodatkowego pomieszczenia na potrzeby Oddziału Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie.
  9. Wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków na 2004 r.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Wniosek w/s zwiększenia planu wydatków ZSS w Gryfinie z tytułu częściowego dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
  2. Wniosek dot. dofinansowania z budżetu powiatu projektu szkolnego organizowanego przez ZSP Nr 1 w Chojnie.
  3. Wniosek w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych w związku z przyznaniem nagród Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  4. Wniosek dot. zwiększenia planu wydatków budżetowych dla ZSP w Mieszkowicach w związku z potrzebą wypłacenia odpraw dla nauczycieli.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 402/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.09.2004 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  8. Wniosek w/s zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług związanych z organizacją emisji obligacji komunalnych oraz powołanie komisji przetargowej na w/w postępowanie.
  9. Wniosek dot. zwiększenia planu budżetowego Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na rok 2004 na wydatki rzeczowe.
  10. Wniosek dot. zwiększenia planu wydatków budżetowych dla ZSP Nr 2 w Chojnie w związku ze zwiększeniem zadań rzeczowych.
  11. Wniosek dot. zwiększenia planu wydatków budżetowych dla PPP w Gryfinie i SOS- W w Chojnie.
 6. PION SEKRETARZA
  1. Pismo Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w/s zawarcia nowej umowy na bezpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 1.
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Sprawa Obywatelskich w/s zwarcia aneksów do umów na wynajem i użyczenie pomieszczeń na czas nieokreślony w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, znajdujących się w trwałym zarządzie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Sprawa Obywatelskich w/s zatwierdzenia zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach).
  4. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Sprawa Obywatelskich w/s zatwierdzenia protokołów z postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz zawarcie aneksów do umów na ww. usługi.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.
  1. Informacja w/s zgodności robót dodatkowych inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo - Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie- Kołowo" z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  2. Informacja w/s wystąpienia premiera Marka Belki z dnia 15.10.2004 r. zgodnie z którym AR i MR odstąpi od podpisywania aneksów od umów na realizację projektów realizowanych w ramach Programu SAPARD.

data opublikowania: 2004-11-03 07:44:48
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-03 07:44:48

Strona odwiedzona 1517 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.