Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

100 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-03-16, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 99/II/2005 z dnia 8 marca 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo Kancelarii Radcy Prawnego Wenantego Plichta działającego w imieniu Pharmag S.A. w Gdańsku wzywające do dobrowolnej zapłaty należności zasądzonych na rzecz w/w spółki.
  2. Pismo Wicewojewody Zachodniopomorskiego informujące o przesłaniu do Ministra Zdrowia zażalenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "PROFIT" Sp. z o.o. z Łęcznej na postanowienie nie dopuszczające w/w przedsiębiorstwa jako strony w postępowaniu adminstracyjnym w/s wykreślenia z rejestru zakładów opieki zdrowotnej SPZZOZ w Gryfinie.
  3. Pismo firmy "Jatex-Finanse" odnoszące się do propozycji spłaty zadłużenia w/w spółki zawartej w piśmie RZ IV 8002/06/05 z dnia 28 lutego 2005 r.
  4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczący:
   1. Zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
   2. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie powyższych projektów z EFS oraz z ich realizacją.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZZOZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej nr działki 150/7, położonej w obrębie 1, miasta Mieszkowice, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego w użyczeniu Gminy Mieszkowice.
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. ustalenia wartości nieruchomości zabudowanej przy ul. Flisaczej w Gryfinie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego jako ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym.
  3. Pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w/s wniosku PCPR w Gryfinie o zwiększenie dotacji celowej.
  4. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie w sprawie programu naprawczego w Domu Dziecka w Binowie
   1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia zadań na rok 2006 - wprowadzenie zadań do wieloletniego programu inwestycyjnego,
   2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zatwierdzenia etapowego planu działań dochodzenia do standardów w placówce wielofunkcyjnej - Dom Dziecka w Chojnie.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmiany Uchwały Nr XIX/235/04 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty uprawnione.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia dodatków funkcyjnych i dodatków za trudne warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński, obowiazujących od 1 stycznia 2005 r.
  2. Ponowne rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie w drodze konkursu.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia robót dodatkowych oraz projektu instalacji c.o. w związku z modernizacją kuchni w SOS-W w Chojnie.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu ciągu dró gminnych na obszarze gminy Trzcińsko - Zdrój do kategorii dróg gminnych.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwałay Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżteu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budzetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budzetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15.12.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu w Gryfinie.
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s skargi na działania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie wnisionej przez Pana Janusza Łyjaka - Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Baniach.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.
  1. Zapoznanie się z pismami Wójtów i Burmistrzów dotyczącymi współpracy z Powiatem Gryfińskim.
  2. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczące odpowiedzi na pismo Pana Sławomira Sasińskiego w sprawie konieczności opiniowania przez Izbę projektu budżetu Powiatu z uwzględnieniem środków na pokrycie zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie.
  3. Pismo spółki FALCK w sprawie wpółpracy z władzami samorządowymi w zakresie ochrony zdrowia.

data opublikowania: 2005-03-18 10:46:08
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-18 10:46:08

Strona odwiedzona 878 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.