Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

103 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-04-20, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 102/II/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zwiększenia budżetu na 2005 rok.
  2. Informacja dyrektora SPZOZ w Gryfinie dotycząca zadłużenia wobec Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na dzień 30 marca 2005 r.
  3. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie pisma "JATEX-FINANSE" z dnia 30 marca 2005 r.
  4. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii do sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.
  5. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące zobowiązań wobec spółki "Jatex-Finanse" z Bytomia.
  6. Odpis postanowienia Wojewódzkiego Sądu Admnistracyjnego w Szczecinie w sprawie skargi Biura Usług Finansowych INDEX na bezczynność Rady Powiatu w Gryfinie.
  7. Pismo z Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia w Szczecinie w sprawie przekazania informacji o zobowiązaniach SPZOZ na terenie powiatu gryfińskiego na dzień 31 marca 2005 r.
  8. Pismo firmy "Jatex-Finanse" w sprawie podjęcia działań władz powiatu gryfińskiego zmierzających do zakończenia procesu spłaty zadłużenia wobec w/w spółki.
  9. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie realizacji spłat zobowiązań w Gryfinie w roku 2005.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Ponowne przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/235/04 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty uprawnione.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za rok 2004 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod "Teren składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie".
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ponownego uzgodnienia projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Parsówek, Drzenin, Sobieradz obejmującego teren z przeznaczeniem pod funkcję elektrowni wiatrowych.
  5. Wniosek dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie (pismo z dn. 22.03.2005 r. w sprawie zmiany warunków umowy dotacji Nr 3052/D/2/2005.
  6. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Binowie, w dniu 15.02.2005 r.
  7. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie kontroli przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka "AGATOS" w Gardnie, w dniu 15.02.2005 r.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz warunków zlecania realizacji zadania.
  9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2005 r.
  10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepelnosprawnych w latach 2003-2015.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Aneks do umowy przekazania w użyczenie Placu Wolności w Moryniu pomiędzy Powiatem gryfińskim a Gminą Moryń.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie przeniesienia kwoty 92.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z 2004 r. na zadanie inwestycyjne dot. relokacji Domu Dziecka w Binowie do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrazenia opinii o zaliczeniu odcinka drogi Sulimierz - Nowogródek Pomorski do kategorii dróg powiatowych.
  4. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o wynikach kontroli z zakresu prawidłowości realizacji umów dotyczących Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - Priorytet 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 468/2004 z dnia 09 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zmiany dziennego czasu pracy Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie.
  7. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie możliwości przekazania dodatkowych środków na zadania związane z utrzymaniem dróg (ulic) powiatowych w mieście i gminie Gryfino.
  8. Informacja dotycząca ustaleń podjętych na posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji i realizacji zadania pod nazwą: "Rewitalizacja obiektów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie".
  9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie akceptacji szacunkowej wartości zamówienia sporządzona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie.
  10. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych na temat Planu Zamówień Publicznych na 2005 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie.
  12. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie postępowania dotyczącego likwidacji linii kolejowych na odcinkach Stargard Szczeciński - Siekierki i Godków - Siekierki.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Informacja na temat przeprowadzonej analizy finansowej w Zespole Szkół Ponadgimnajzalnych Nr 2 w Chojnie.
  2. Zestawienie zbiorcze zmian wprowadzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego w planie wydatków na rok 2005 - zadania zlecone.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 2005.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2004 r. oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie.
  2. Zapoznanie się z porządkiem obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie zwołanej na dzień 30 kwietnia 2005 r.
  3. Podpisanie wniosku o udzielenie dotacji z funduszu prewencyjnego PZU S.A. w kwocie 6000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń i wyposażenia zabezpieczającego mienie Powiatu Gryfińskiego.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.
  1. Pismo firmy Jatex- Finanse w sprawie podjęcia przez Radę działań i zajęcia stanowiska w sprawie spłaty przez SPZZOZ w Gryfinie.
  2. Pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w sprawie przedstawienia informacji o działaniach zmierzających do uregulowania stanu faktycznego i prawnego SPZZOZ w Gryfinie.

data opublikowania: 2005-04-26 09:40:39
data ostatniej aktualizacji: 2005-04-26 09:40:39

Strona odwiedzona 1016 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.