Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

130 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-10-26, godz.14:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 129/II/2005 z dnia 20 października 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Ponowne rozpatrzenie wniosku dyrektora PUP w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu na 2005 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie pochodnych od dodatków do wynagrodzeń oraz podwyżek płac pracowników Urzędu Pracy w Gryfinie oraz filii w Chojnie.
  2. Pismo dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie możliwości stworzenia i realizacji wieloletnich programów zdrowotnych i profilaktycznych dla potrzeb mieszkańców powiatu gryfińskiego.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia nowego statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  4. Zapoznanie się z informacją dot. pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie programu restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  5. Zapoznanie się z pismem dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy kierowanym do Rady Społecznej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na zbycie oraz wydzierżawienie części sprzętu będącego na wyposażeniu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  6. Pismo Prezesa "INTERMED" Sp. z o.o. w sprawie obecnej sytuacji finansowej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz podjęcia dalszych zmierzających do realizacji programu restrukturyzacyjnego.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie realizacji zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem i wymiana naświetli okiennych w budynku warsztatu ZSP Nr 2 w Chojnie" ze środków PFOŚ i GW.
  2. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków PCPR w Gryfinie na 2005 r.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do programu naprawczego usług świadczonych przez DPS w Trzcińsku Zdroju.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie harmonogramu i trybu przekazania zadania pn. "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Moryniu" - Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek z siedzibą w Niegowie.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgimnnym w Moryniu.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji DPS w Moryniu jako jednostki organizacyjnej powiatu.
  7. Przyjęci projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w obrębie 3, miasta Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej numerem działki 152/1, położonej w obrębię 4 miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach.
  9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę § 6 umowy użyczenia zawartej w dniu 12.01.2004 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Gminą Mieszkowice.
  12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. Wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w umowie użyczenia Nr 1/03 zawartej w dniu 12.01.2004 r. na część działki 150/7 w obrębie 1, m. Mieszkowice, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w użyczeniu Gminy Mieszkowice.
  13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2005 r.
  14. Zatwierdzenie protokołu postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Zatwierdzenie protokołu oraz unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne na: "Modernizację węzła cieplnego - Szpital powiatowy w Gryfinie".
  2. Pismo Burmistrza Morynia w sprawie realizacji porozumienia i umowy przekazania w użyczenie Placu Wolności w Moryniu.
  3. Zatwierdzenie protokołu oraz unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne na: "Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV w DPS w Moryniu".
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na indywidualne nauczanie 3 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gryfinie.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, dla których powiat gryfiński jest organem założycielskim.
  6. Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie informujące o sposobie rozpatrzenia wniosków złożonych przez Pana Tomasz Sorokę.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu w Gryfinie jednostkach sektora finansów publicznych.
  2. Przyjęcie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2005 r.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.
  5. Przyjęcie prognozy dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  6. Wniosek dot. dofinansowania z budżetu Powiatu rachunku bankowego Skarbu Państwa w kwocie 1.302 zł.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pyrzycach na temat nieprawidłowości stwierdzonych podczas analizy oświadczenia majątkowego byłego dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie - Pani Barbary Turkiewicz.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej w sprawie zwiększenia budżetu na rok 2005 w dziale 750 rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
  3. Wniosek dotyczący realizacji projektu pn. "Budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego.

data opublikowania: 2005-10-27 15:17:16
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-27 15:17:16

Strona odwiedzona 844 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.