Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

141 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-12-21, godz.14:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów nr 139/II/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. nr 140/II/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Informacja Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat przyczyn, które uzasadniają wdrożenie procesu likwidacji SPZZOZ w Gryfinie.
  2. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie harmonogramu spłat zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie w latach 2006-2016.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na: "Wykonanie robót remontowo -adaptacyjnych pomieszczeń dla powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia kosztorysu na roboty budowlane oraz zlecenie robót budowlanych w związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażu i piwnic na archiwum Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie.
  3. Wniosek Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w sprawie zaopiniowania kandydatury Pani Barbary Piotrowskiej na nowego dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
  4. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zlecenia Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyż Chrystusowego z siedziba w Niegowie świadczenia nieodpłatnie usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Gryfinie.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie majątku ruchomego powiatu tj. samochodu osobowego marki Polonez Caro.
  7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu powiatu, Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "AGATOS" w Gardnie.
  8. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów dotyczących porozumień zwartych między powiatami.
  9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wygaszenia trwałego zarządu na nieruchomościach położonych w obrębie 3 m. Moryń.
  10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wygaszenia trwałego zarządu PCPR w Gryfinie na nieruchomościach położonych w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. Flisaczej.
  11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia należności ZSP Nr 1 w Chojnie za olej opałowy, używany do ogrzewania szkoły.
  15. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie podpisania umowy o dzieło z Panią Heleną Łagotko - Dyrektorem DPS w Moryniu oraz Panią Helena Pawrucką - Głównym Księgowym w DPS w Moryniu.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie unieważnienia postępowania na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego, robót polegających na adaptacji pomieszczeń na łazienki, wymianę stolarki okiennej i docieplenie ścian w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie realizacji projektu pn. "Budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na 2006 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Gryfińskiego.
  6. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na temat przebiegu konkursu n stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
  7. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na temat zawarcia umowy zajmowanego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie gabinetu pedagogiczno-logopedycznego przez Specjalny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Szczecinie.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zaplanowania w działaniach powiatu wykorzystania możliwości pozyskania znaczących środków finansowych z Europejskiego Mechanizmu Finansowego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
  9. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych na temat wykonania inwestycji (termomodernizacja obiektów powiatowych) w 2005 r. ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie.
  10. Zapoznanie się materiałem poglądowym na temat współpracy w zakresie wymiany uczniów szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński z Gminą Burlovs w Szwecji.
  11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia.
  12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój.
  13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Moryń.
  14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino.
  15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino.
  16. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia miesięcznych stawek stypendiów na rok dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Informacja na temat przyczyn zachwiania płynności finansowej Powiatu według stanu na dzień 20 grudnia 2005 r.
  2. Informacja na temat stanu realizacji zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 08.12.2005 r.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  6. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  7. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  8. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  9. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  10. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  11. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  12. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  13. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  14. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  15. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  16. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 2005.
  17. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 2005.
  18. Pismo dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy na temat podejmowanych działań mających na celu aktywizację społeczno-gospodarczą i przeciwdziałanie bezrobociu.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Pismo Radnego Macieja Racinowskiego w sprawie udzielenia odpowiedzi na interpelację złożoną na XXX sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 14.12.2005 r.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2006 r.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Konkursu "Wyróżnienia Starosty Gryfińskiego za promocje powiatu".
  4. Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

data opublikowania: 2005-12-27 07:59:06
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-27 07:59:06

Strona odwiedzona 916 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.