Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

147 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-02-01, godz.14:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu w Gryfinie nr 146/2006 z dnia 20.01.2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2005 w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i SPZZOZ w Gryfinie.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005.
  3. Pismo Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie z prośbą o poparcie wdrożenia procesu restrukturyzacyjnego cukrowni zachodniopomorskich.
  4. Wniosek dotyczący ponownego zbadania przez Zarząd Powiatu dokumentów w sprawie nielegalnej wycinki drzew w pasie drogowym na terenie m. Chojna w 2004 r. przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Chojnie w kontekście ew. odpowiedzialności merytorycznej, finansowej i dyscyplinarnej PZD w Gryfinie z siedzibą w Baniach.
  5. Wniosek dotyczący zapoznania się z pismem Spółki "Projekty Kapitałowe" Sp. z o.o. w Krakowie i wypracowanie stanowiska Zarządu Powiatu w tej sprawie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. - Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Gryfinie upoważnionych do podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego i przekazania dokumentacji dotyczącej działalności zlikwidowanej jednostki organizacyjnej powiatu - Dom Pomocy Społecznej w Moryniu Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą przy ul. Klonowej 1 w Niegowie.
   - Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do ewidencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zobowiązań za rok 2005 zlikwidowanej jednostki organizacyjnej - Dom Pomocy Społecznej w Moryniu celem ich regulacji.
  2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie Zwiększenia planu wydatków dla Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "Agatos" w Gardnie.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka "Agatos" w Gardnie.
  4. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca sprawozdania rocznego z realizacji zleconego zadania w Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka "Agatos" w Gardnie.
  5. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie o sytuacji finansowej na rok 2006 Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
  6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie o dokonanie zmian w planie budżetu PCPR w Gryfinie na 2006 r.
  7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie o dokonanie zmian w planie wydatków powiatu gryfińskiego na 2006 r. z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami.
  8. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie korekty oferty na utworzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie.
  9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na kupno przez Powiat Gryfiński za cenę niższą niż wartość rynkowa od Gminy Chojna nieruchomości położonych w obrębie 2 m. Chojna.
  10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s uzyskania zezwolenia na wycinkę 2 drzew - 1 klon i 1 lipy, rosnących na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 272 o powierzchni 2,0455 ha, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
  11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie zmiany terminu wpłaty ceny przez nabywcę nieruchomości położonej w Gryfinie, przy ul. Flisaczej 4.
  12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania w użyczenie na rzecz PCPR w Gryfinie części pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego.
  13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Trzcińsko Zdrój w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący odwołania przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
  15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie wygasającej z dniem 31.12.2006 r. umowy najmu lokalu przy ul. Sprzymierzonych 5, w którym prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.
  16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie wykonania umowy darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka 167/15 o pow. 0,2529 ha, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie zamiany nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na nieruchomości drogowe stanowiące własność Gminy Gryfino.
  18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie rozłożenia na raty części ceny nieruchomości - lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach na rok szkolny 2005/2006.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie powołania organu kolegialnego o charakterze roboczym w celu realizacji przedsięwzięcia związanego z pozyskiwaniem funduszy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Funduszu Gospodarczego na termomodernizację obiektów oświatowych z wymianą instalacji grzewczej, zwanej dalej "zespołem norweskim".
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 2005/2006. Przyznanie dodatkowych godzin dydaktyczno-wyrównawczych z języka niemieckiego Damianowi Bernardowi Wolskiemu uczniowi kl. Id, Zespołu Szkół Pnadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie rozszerzenia planowanych zadań Powiatu Gryfińskiego na rok 2006, finansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie umieszczenia w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, na rok 2006, zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacji układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Doradztwa Metodycznego.
  7. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie dotycząca utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych w m. Chojna.
  8. Informacja Naczelnika Wydziału Komunikacji Transportu dotycząca wysokości opłat za wydanie dokumentów komunikacyjnych (kart pojazdu).
  9. Informacja ze Związku Powiatów Polskich w sprawie niezgodności rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  6. Pismo dotyczące wezwania powiatu gryfińskiego do zapłaty na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Profit" Sp. z o.o. kwoty 96 025,92 zł z tytułu zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie.
  7. Wniosek Głównej Księgowej dotyczący sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2005.
  8. Interpelacja Radnego Macieja Racinowskiego dotycząca daty wpływu na konto Starostwa subwencji oświatowej w grudniu 2005 r. oraz sposobu w jaki została rozdysponowana.
  9. Informacja z Ministerstwa Finansów dotycząca najważniejszych zmian wprowadzonych w systemie finansów jednostek samorządu terytorialnego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
  10. Informacja o zmianie ustawy o finansach publicznych w zakresie obowiązku przedkładania Zarządowi Powiatu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Zespołu do realizacji i rozliczenia projektu "Budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" oraz ustalenia dysponentów środków.
  2. Rozstrzygnięcie o sposobie załatwienia sporu pomiędzy Powiatem Gryfińskim - Zamawiającym a Bemo Motors Sp. z o.o. Oddział II Szczecin - Wykonawcą, powstałego na tle realizacji umowy nr WRZIP/48/04 na dostawę 7 sztuk samochodów marki Ford Transit 280S100 do przewozu osób niepełnosprawnych.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006".
  4. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie nowych publikacji do umowy na systematyczne dostarczanie prasy, z dnia 15.12.2005 r. zawartej między Powiatem Gryfińskim a firmą Kolporter S.A.
  5. Interpelacja Radnej Gabrieli Kotowicz w sprawie przygotowania sprawozdania z zakresu zrealizowanych zadań w roku 2005 r.
  6. Wniosek Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej w sprawie sfinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie przeznaczonego do przewozu psów policyjnych.
 7. INFORMACJA, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2006-02-02 15:09:31
data ostatniej aktualizacji: 2006-02-02 15:09:31

Strona odwiedzona 2024 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.