Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

152 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-03-08, godz.10:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 148/II/2006 z dnia 15 lutego 2006 r., Nr 149/II/2006 z dnia 21 lutego 2006 r., Nr 150/II/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. oraz 151/II/2006 z dnia 28 lutego 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie toczących się przed Sądem Pracy procesów z powództwa pracowników SPZOZ o wypłatę "13 pensji" oraz innych należności.
  2. Pismo firmy "Jatex - Finanse" w sprawie przekazania informacji na temat procesu likwidacji SPZZOZ w Gryfinie oraz terminu i sposobu spłaty wierzytelności wobec w/w spółki.
  3. Pismo dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie w sprawie poszerzenia bazy lokalowej zakładu o pomieszczania po byłym OIOM w budynku przy ul. Niepodległości 39.
  4. Pismo dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie w sprawie rozważenia partycypowania w kosztach diagnostyki i leczenia pacjentów chorujących na gruźlicę oraz kosztach badań osób będących ze środowiska chorego.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat rozwiązania przez dyrektora DPS w Moryniu za porozumieniem stron umowy z zastępcą głównego księgowego w DPS w Moryniu.
  2. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca zgodnego rozliczenia umowy z PFRON.
  3. Wniosek dyrektora DPS w Moryniu w sprawie dokonania zmian w budżecie DPS w Moryniu.
  4. Wniosek Dyrektora SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2005.
  5. Wniosek zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie rozdziału środków finansowych PFOŚ i GW w Gryfinie w 2006 r. - zadanie "Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych - jednostki powiatowe".
  6. Wniosek dotyczący ustalenia jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań własnych Powiatu o charakterze inwestycyjnym, ustalonych w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2006 r.
  7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie podpisania aneksu do umowy z Państwem Agnieszką i Tomaszem Drabik prowadzącymi Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka "Agatos" w Gardnie.
  8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w obrębie miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, na nieruchomość położoną w obrębie miasta Gryfino, stanowiącej własność Gminy Gryfino, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.
  9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący wniosku Agencji Ochrony Osób i Mienia Skorpion - Jack w sprawie zmiany umowy na świadczenie usług ochrony obiektów stanowiących własności Powiatu Gryfińskiego.
  10. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na temat użyczenia przez ZSP Nr 1 w Chojnie pomieszczenia znajdującego się w budynku szkoły, z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarki szkolnej.
  11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej nr działki 161, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino i zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości.
  12. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie przyznania wynagrodzenia za pracę z tytułu pełnieni obowiązków Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2005.
  2. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyjaśnienia zapisu § 2 uchwały nr XXXI/404/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia nowych typów szkól i kierunków kształcenia oraz planu naboru klas pierwszych szkół Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński na okres od 1 marca 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r.
  6. Wniosek Naczelnika Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn. "Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych" na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz podpisania zaproszeń do składania ofert i zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  7. Wniosek Naczelnika Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn. "Dostarczanie materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gryfinie" oraz podpisania zaproszeń do składania ofert i zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  8. Pismo dyrektora ZSP nr 2 w Chojnie odnoszące się do pisma Burmistrza Chojny w sprawie miasteczka ruchu drogowego położonego na terenie ZSP Nr 2 w Chojnie.
  9. Pismo Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie informujące o poważnych brakach finansowych w planie finansowym jednostki.
  10. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na temat otwarcia w Internacie ZSP Nr 2 w Chojnie sezonowego schroniska młodzieżowego pod patronatem PSSM w Szczecinie.
  11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego PZD w Gryfinie.
  12. Spotkanie z przedstawicielem Biura Architektonicznego "Macieja Płotkowiaka" w sprawie omówienia dokończenia wykonania dokumentacji projektowej na renowację budynków w SOS-W w Chojnie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Informacja Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego dotycząca Powiatowego Zarządu Dróg i Powiatowego Urzędu Pracy.
  2. Wniosek Skarbnika Powiatu dotyczący zapoznania się ze sprawozdaniami za rok 2005.
  3. Informacja Skarbnika Powiatu o finansowaniu zatrudnienia pracowników PUP dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy.
  4. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie opinii i propozycji rozwiązań możliwości sfinansowania procesu likwidacji SPZZOZ w Gryfinie.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenie z budżetu Powiatu na drugi kwartał roku 2006 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek Komisji Gospodarki o przygotowania umowy oraz kosztorysu zdania - Docieplenie siedziby Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie.
  2. Wniosek Komisji Gospodarki o przeznaczenie ewentualnie zaoszczędzonych środków finansowych, które zostaną po przeprowadzeniu przetargów na inwestycje - na zakup samochodu asenizacyjnego dla Gminy Moryń.
  3. Podjęci uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach Pani Bogumiły Żurawieckiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Binowie Pani Ilony Jackiewicz-Bara do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  5. Wniosek Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej złożony na posiedzeniu komisji w dniu 27.02.2006 r.

data opublikowania: 2006-03-10 09:43:13
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-10 09:43:13

Strona odwiedzona 851 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.