Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

157 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-04-12, godz.11:30

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów 156/II/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Spotkanie z byłym dyrektorem Domu Dziecka w Binowie - panią Bożeną Małecką.
  2. Informacja dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie wniosków o układ ratalny skierowanych przez SPZZOZ w Gryfinie do ZUS w Szczecinie i Gryfinie.
  3. Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku ruchomego przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na rzecz "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie.
  4. Pismo skierowane do NFZ Oddziała w Szczecinie w sprawie rozważenia renegocjacji kontraktów w celu ich zwiększenia na profilaktykę i leczenie stomatologiczne osób z upośledzeniem umysłowym.
  5. Pismo Dyrektora SOS-W w Chojnie informujące o uwagach skierowanych pod adresem placówki przez jednego z oferentów GS "SCh" Chojna realizujących zamówienie "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do SOS-W w Chojnie".
  6. Przyjęcie autopoprawki Zarządu do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie.
  7. Pismo Kierownika Filii Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia z badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Pismo Zakładu Usług Geodezyjnych do Starosty Gryfińskiego w sprawie przesunięcia terminu zapłaty należności w wysokości 5.621,80 zł.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie:
   • zajęcia stanowiska w sprawie trwałego zagospodarowania nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Niepodległości 28, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego,
   • zajęcia stanowiska w sprawie poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie uchylenia decyzji Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wygaszenia trwałego zarządu przysługującego PZD w Gryfinie z siedzibą w Baniach na nieruchomościach położonych w Chojnie, stanowiącymi ul. Klasztorną i Malarską.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Gryfinie.
  5. Pismo Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego dotyczące pisma PCPR G-o 822/262/UKŁ/2006 z dnia 20 marca 2006 r.
  6. Wniosek Dyrektora DPS w Trzcińsku-Zdroju w sprawie zlecenia robót dodatkowych dot. inwestycji pn.: "Adaptacja pomieszczeń na łazienki, wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian w DPS w Trzcińsku Zdroju.
  7. Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie wniosku Kosmie gospodarki o przeznaczenie zaoszczędzonych środków finansowych z PFOŚ i GW w 2006 r. (po przeprowadzeniu przez powiat przetargów na inwestycje) na dofinansowanie zakupu samochodu śmieciarki dla Gminy Moryń.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie ustalenia jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań własnych Powiatu o charakterze inwestycyjnym, ustalonych w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2006 r.
  9. Informacja Naczelnika Wydziału gospodarki Nieruchomościami na temat budynku przy ulicy Niepodległości 39 (ZOL, OIOM).
  10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2006r.
  11. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie realizacji zadań z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2006 r.
  12. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Gryfińskiego środków finansowych na 50% wkładu własnego do uzyskania środków z rezerwy celowej budżetu państwa, na dokończenie realizacji programu naprawczego i zakup wyposażenia DPS w Nowym Czarnowie.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania.
  2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie:
   • utworzenia u włączenia do ZSP Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie I Technikum Zawodowego,
   • zmiany uchwały Nr XXVIII/343/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia ZSP Nr w Chojnie,
   • w sprawie utworzenia i włączenia do ZSP im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach Technikum Zawodowego,
   • zmiany uchwały Nr XXVIII/337/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół rolniczych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w ZSP im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w trybie zapytania o cenę na "Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych".
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie podpisania aneksu z firmą InfoAudit Sp. z o.o. przedłużającego termin wykonania zamówienia jakim jest audyt zewnętrzny projektów stypendialnych realizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
  5. Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wraz z zestawieniem osób - nauczycieli, które mogą w najbliższym czasie mogą i deklarują chęć odejścia na emeryturę.
  6. Pismo Dyrektora PZD w Gryfinie z/s w Baniach do wiadomości Starostwa Powiatowego w Gryfinie w sprawie stanu technicznego ulicy Jodłowej w Chojnie.
  7. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie dotyczące propozycji budowy obwodnicy miasta Gryfina.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego, ZSP nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 2005/2006.
  9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wartości szacunkowej zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne e trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlano- wykonawczych dla inwestycji pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wykonaniem elewacji w ZSP nr 2 w Gryfinie" oraz "Termomodernizacja stropodachu w ZSP nr 1 w Chojnie".
  10. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie:
   • powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro w trybie zapytania o cenę pn. "Dostawa mebli biurowych dla PDS w Trzcińsku - Zdroju,
   • podpisania zaproszeń do składania ofert i zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu unieważniającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji wraz z kolorystyką elewacji budynku ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji stropodachu w ZSP nr 1 w Chojnie wraz z projektem instalacji odgromowej budynku szkoły".
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Pismo Dyrektora SOS-W w Chojnie do wiadomości Zarządu Powiatu informujące o problemie wypłaty wynagrodzeń pracowniczych na ostatni dzień miesiąca marca 2006 r.
  2. Informacja Skarbnika Powiatu o nowym prawie finansów, projekt ustawy o finansach publicznych przygotowany przez Ministra Finansów.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2005 r. oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie.
  4. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i wierzytelności oraz ulg za 2005 r.
  5. Zapoznanie z opinią składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu w Gryfinie z wykonania budżetu za 2005 r.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok.
  7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  9. Informacja Skarbnika Powiatu na temat realizacji dochodów powiatu z tytułu opłaty komunikacyjnej za I kwartał 2006 r.
  10. Informacja Skarbnika Powiatu na temat realizacji zobowiązań z 2005 r., które zostały do uregulowania po I kwartale 2006 r.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Pismo Kierownika Biura Obsługi Rady i Zarządu dotyczące udzielenia na piśmie odpowiedzi na interpelację radnej Powiatu Gryfińskiego - Wandy Kmieciak złożonej na sesji w dniu 22 marca 2006r.

data opublikowania: 2006-04-26 10:46:38
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-26 10:46:38

Strona odwiedzona 936 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.