Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

162 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-05-29, godz.08:30

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów 160/II/2006 z dnia 15 maja 2006 r. oraz 161/II/2006 z dnia 22 maja 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące przedstawienia koncepcji zmian własnościowych i formy zarządzania szpitalem w aspekcie zachowania trwałości celów realizowanych projektów - Zakup aparatury medycznej i sprzętu oraz Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Budowa windy.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXX/390/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie:
   1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie,
   2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie,
   3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie,
   4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
  4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie:
   1. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie
   2. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
  5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu ba trzeci kwartał roku 2006 dotacji przedmiotowej dla SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu na temat poważnego niebezpieczeństwa spowodowanego złym stanem technicznym obiektu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie:
   1. Podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego,
   2. Przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
  3. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyników badań próbek powietrza pobranych z pokoju Nr 12 w budynku Starosta Powiatowego w Gryfinie zajmowanego przez Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej numerem działki 75, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie ZSP nr 2 w Gryfinie.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia stanowiska w sprawie:
   1. udostępnienia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 163, położonej w obrębie Gryfino 3 (parking przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych 4) będącej własnością Gminy Gryfino pozostającej we władaniu Powiatu Gryfińskiego na podstawie umowy użyczenia w celu rozbudowy sieci ciepłowniczej,
   2. wyrażenia zgody na wykorzystanie do tych celów przyłącza zabudowanego ze środków Powiatu Gryfińskiego.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zaakceptowania proponowanego podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki 114, położonej w obrębie ewidencyjnym Witnica, gmina Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.
  7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia należności ZSP Nr 1 w Chojnie za olej opałowy, używany do ogrzewania szkoły i energię elektryczną.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie podjęcia uchwał Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyboru oferty na ochronę budynku w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego w związku z rezygnacją Agencji Ochrony Osób i Mienia "Skorpion - Jack" w Gryfinie.
  10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie:
   1. sprzedaży samodzielnego lokalu użytkowego oznaczonego U2, znajdującego się w budynku usytuowanego na działce 167/16, położonej w Obr. 3 m. Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego,
   2. Wyboru formy przetargu oraz ustalenie ceny wywoławczej w/w nieruchomości lokalowej w przetargu.
  11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2006 r.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Pismo Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie projektu porozumienia w sprawie utworzenia Dwujęzycznego Gimnazjum Publicznego w Gryfinie oraz zasad partycypowania w kosztach jego działalności.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. w sprawie ustalenia miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2005/2006,
   2. w sprawie zmiany uchwały Nr 748/2006 Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego.
  3. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie podpisania aneksu z firmą InfoAudit Sp z o.o. przedłużającego termin wykonania zamówienia jakim jest audyt zewnętrzny projektów stypendialnych realizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 1 w Chojnie na rok szkolny 2005/2006.
  5. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dotyczące modernizacji nawierzchni ul. Mickiewicz (ulica powiatowa) w Mieszkowicach.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów - członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 2006.
  2. Wniosek w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz niedostosowanie się do zaleceń organu nadzorującego w sprawie uregulowania zobowiązań 2005 r.
  3. Wniosek w sprawie nieprawidłowości w sprawozdaniu budżetowym ZSP Nr 1 w Chojnie.
  4. Wniosek w sprawie wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w piśmie nr WI-1331/5/JA/06z dnia 11 kwietnia 2006.

data opublikowania: 2006-06-05 13:51:51
data ostatniej aktualizacji: 2006-06-05 13:51:51

Strona odwiedzona 926 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.