Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

165 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-06-21, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
 2. PION STAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu umowy o przejęcie długu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie przez NZOZ "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie.
  2. Pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczące termomodernizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie w ramach kursów dla osób bezrobotnych.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami na temat realizacji programów w zakresie szkoleń dla bezrobotnych realizowanych w roku 2005.
  4. Pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie pisma Komornika Skarbowego w Gryfinie adresowanego do Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w związku z zażaleniem do Ministra Finansów przez SPZZOZ w Gryfinie.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Pismo Prezesa Oddziału ZNP w Gryfinie w sprawie zaniepokojenia sytuacją pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Domach Dziecka.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia statutu DPS w Nowym Czarnowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku-Zdroju.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka w Binowie.
  7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka Trzcińsku Zdroju.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie:
   1. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału 106/1000 części w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 3, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego,
   2. ustalenia ceny udziału 106/1000 części w przedmiotowej nieruchomości.
  9. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie możliwości zagospodarowania przez ZEDO S.A. nieruchomościami stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego położonych w Nowym Czarnowie oznaczonych numerami działek:
   1. 257/9 o pow. 13 290 m2 pozostającej w trwałym zarządzie DPS w Nowym Czarnowie,
   2. 257/11 o pow. 6 023 m2 pozostającej w użyczeniu SPZOZ Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Nowym Czarnowie.
  10. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na temat wniosków SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie o wyrażenie zgody na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości:
   1. zabudowanej budynkiem przychodni, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 167/15,
   2. zabudowanej budynkiem Szpitala Powiatowego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162/1.
  11. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie kosztów opłaty planistycznej dotyczącej nieruchomości oznaczonej nr działki 85/1, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino.
  12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych w Dębcach.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Podjecie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  2. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg na temat wydatków koniecznych do końca 2006 r.
  3. Zapoznanie się z postanowieniem o umorzeniu śledztwa w sprawie poświadczenia nieprawdy w okresie od 2004 r. do stycznia 2005 r. przez pracownika PZD w Gryfinie w wystawionym pisemnym zleceniu.
  4. Pismo Burmistrza Cedyni w sprawie nie przystąpienia do budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1386 Z w miejscowości Piasek.
  5. Pismo Wójta Gminy Widuchowa w sprawie dokończenia remontu chodnika położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego.
  7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2006/2007 prowadzonych przez powiat gryfiński.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie podpisania aneksu z firmą InfoAudit przedłużającego termin wykonania zamówienia, jakim jest audyt zewnętrzny projektów stypendialnych realizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg na ternie gminy Stare Czarnowo do kategorii dróg gminnych.
  10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.
  11. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotycząca pisma w sprawie zabezpieczenia w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zabezpieczenia na rok 2006 środków finansowych z przeznaczeniem dofinansowania remontów zabytkowych obiektów kultury.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  5. Przyjęcie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia radcy prawnego Pana Zygmunta Kandulskiego do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego przez Sądem Rejonowym w Szczecinie w sprawie przeciwko Mieczysławowi Dunatowi właścicielowi Biura Geodezyjno - Prawnego w Nysie.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia radcy prawnego Pana Zygmunta Kandulskiego do reprezentowania Powaitu Gryfińskiego przez Sądem Rejonowym w Szczecinie w sprawie przeciwko Tadeuszowi Diugoniowi ze Szczecina.
  8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej w sprawie zwiększenia budżetu na rok 2006 w dziale 750, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  3. Zapoznanie się z dokumentacją Związku Powiatów Polskich w sprawie realizacji zadań związanych z wydawaniem paszportów oraz przyjęcie stanowiska w tej sprawie.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie skargi na działanie PZD w Gryfinie.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Gryfinie.

data opublikowania: 2006-06-23 08:11:55
data ostatniej aktualizacji: 2006-06-23 08:11:55

Strona odwiedzona 974 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.