Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

176 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-08-09, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 174/II/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. oraz 175/II/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. odbytego telefonicznie.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży Przychodni przy ul. Niepodległości 28 na spłatę zobowiązań publiczno - prawnych oraz cywilno - prawnych.
  2. Pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie spłaty wierzytelności spółce "MEDLAB PRODUCTS".
  3. Ostateczne wezwanie do zapłaty zobowiązania dłużnika, jakim jest Szpital Powiatowy wystawione przez Agencję Windykacji "Hades" z Lubina.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia SPZOZ w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności.
  5. Informacja Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie o zadłużeniu SPZZOZ w Gryfinie w latach 199-2006 wraz z załącznikami.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie nieczynnych linii kolejowych na terenie powiatu gryfińskiego.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zmiany warunków umowy dotacji przyznanej Komendzie Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej w Gryfinie.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie dofinansowania z PFOŚ i GW zakupu samochodu śmieciarki dla Gminy Moryń.
  4. Pismo Radnego Powiatu Gryfińskiego Henryka Kaczmara dotyczący wniosku gminy Moryń o dofinansowaniu ze środków PFOŚ i GW zakupu samochodu nieczystości stałe.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia sposobu płatności za dzierżawę nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonych do realizacji w 2007 r. w drodze zlecenia organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - zwanym dalej "podmiotami uprawnionymi".
  7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w planie budżetu DPS w Moryniu i Trzcińsku Zdroju na rok 2006.
  8. Pismo PCPR w Gryfinie dotyczące kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
  9. Pismo PCPR w Gryfinie dotyczące kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
  10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie umorzenia należności ZSP Nr 1 w Chojnie z olej opałowy, używany do ogrzewania szkoły i energię elektryczną.
  11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący wniosku NZOZ Stomatologicznego s.c. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul Szczecińskiej 21 na okres 3 lat.
  12. Pismo Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój w sprawie realizacji umowy darowizny z dnia 10 marca 2000 r. odnoszącej się do świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zapoznania się z zobowiązaniem dobrowolnej zapłaty, jaką miałby wnieść PZD za wycinkę drzew bez wymaganego prawem zezwolenia.
  2. Pismo Burmistrza Cedyni informujące o ponownym złożeniu na sesji Rady Miejskiej wniosku w sprawie budowy ciągów pieszych przy szkole oraz przez cała miejscowość Piasek - droga powiatowa Nr 1386 Z.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2006/2007 prowadzonych przez powiat gryfiński.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego.
  5. Materiał poglądowy dotyczący audytu zewnętrznego przez Firmę InfoAudit Sp. z o.o. dla dwóch projektów stypendialnych.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński na okres od 1 września 2006 r. do 28 lutego 2007 r.
  7. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia tryby postępowania, wartości szacunkowej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej na budynek administracyjno - biurowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania.
  8. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia tryby postępowania, wartości szacunkowej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego oraz Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) woj. Zachodniopomorskiego oraz w dziennikach ogólnopolskich" oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania.
  9. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia tryby postępowania, wartości szacunkowej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego" oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania.
  10. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia tryby postępowania, wartości szacunkowej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOS-W w Chojnie" oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z dokonanych umorzeń i wierzytelności ora ulg w I półroczu 2006 r. udzielonych na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/457/2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
  2. Omówienie propozycji do Projektu uchwały - Programu naprawczego finansów Powiatu Gryfińskiego.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Zapoznanie się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr XXXVII/462/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  2. Zapoznanie się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr XXXVII/470/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
  3. Zapoznanie się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność § 1 pkt 5 oraz § 3 uchwały Nr XXXVIII/490/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/420/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

data opublikowania: 2006-08-10 11:47:41
data ostatniej aktualizacji: 2006-08-10 11:47:41

Strona odwiedzona 882 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.