Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

184 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-09-21, godz.08:30

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu 183/II/2006 z dnia 14 września 2006 r.
 2. PION WICESTAROSTY.
  1. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie o rozwiązaniu stosunku pracy z dwoma pracownikami DPS w Moryniu prowadzonym przez organizację pozarządową.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie wycinki oraz przycinki pielęgnacyjnej drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, będącej w użyczeniu DPS w Moryniu.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie udzielania odpowiedzi na zapytanie Pana Piotra Grzywacza- pełnomocnika firmy "BROKERS" na temat dodatkowych informacji odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 21.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie:
   1. zajęcia stanowiska w sprawie wykonania przysługującego Powiatowi Gryfińskiemu prawa pierwokupu nieruchomości sprzedanej przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie,
   2. przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołanie darowizny w/w nieruchomości.
  5. Interpelacja Radnej Powiatu Gryfińskiego Wandy Kmieciak w sprawie wykupu nieruchomości przy ul Szczecińskiej 5a na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej.
  6. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zmiany zapisu w zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXI/402/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, w zakresie terminy realizacji.
  7. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie ustanowienia zespołu do współpracy międzynarodowej w związku z zawartym porozumieniem o współpracy w ramach polsko-niemieckiego projektu: Geopark "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry".
 3. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2007 r. szkoły ponadgimnazjalnej przysposabiającej do zawodu uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w SOS-W w Chojnie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora do spraw dydaktyczno - wychowawczych w ZSP w Mieszkowicach.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia firmie Usługi Projektowe mgr inż. Jacek Rossa wykonania weryfikacji kosztorysu inwestorskiego "Wykonanie robót remontowo - adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie" w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. "Sukcesywne dostarczanie tonerów".
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie:
   1. Zatwierdzenia trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
   2. Zatwierdzenia wartości szacunkowej,
   3. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawę oleju opałowego lekkiego"
   4. Powołania komisji przetargowej do w/w postępowania.
  6. Podjęcie uchwały W sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja stropodachu w ZSP Nr 1 w Chojnie".
  7. Wniosek Dyrektora PZD w Gryfinie w sprawie umorzenia odsetek z nieterminową regulację zobowiązań z tytułu trwałego zarządu.
  8. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych na temat harmonogramu realizacji inwestycji Powiatu Gryfińskiego finansowanych z kredytu inwestycyjnego w kwocie: 4.000.000 zł.
  9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia firmie EKO-JUR pełnieni nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. "Modernizacja węzła cieplnego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie".
  10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia kosztorysów inwestorskich, trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wartości szacunkowej zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn: "Termomodernizacja stropodachu w ZSP Nr 1 w Chojnie".
 4. PION SKARBNIKA.
  1. Pismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informujące o wysokości składek, z jakimi zalega SPZZOZ w Gryfinie pozostający w Likwidacji.
  2. Pismo Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki na 2006 r.
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Podjecie uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Starosty Gryfińskiego do podpisania intencyjnego porozumienia partnerskiego w sprawie utworzenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

data opublikowania: 2006-09-26 08:32:21
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-26 08:32:21

Strona odwiedzona 759 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.