Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

187 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-10-03, godz.08:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 185/II/2006 z dnia 22 września 2006 r. - odbytego telefonicznie oraz 186/II/2006 z dnia 27 września 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Informacja Audytora Wewnętrznego na temat audytu sprawdzającego zadania: Kontrola przestrzegania przez podległe jednostki procedur kontroli finansowej.
  2. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie przez Referat Zdrowia do projektowanego budżetu Powiatu na 2007 r. kwoty na realizację programów zdrowotnych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  3. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie przez Referat Zdrowia do projektowanego budżetu Powiatu na 2007 r. kwoty na badanie sprawozdań finansowych za 2006 r. w zakładach opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim.
  4. Przyjęcie Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu ugody pomiędzy Powiatem Gryfińskim a "Projekty Kapitałowe" Spółka z o.o. w Krakowie.
  5. Przyjęcie Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
  6. Przyjęcie Projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie koncepcji przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie o rozwiązaniu przez Dyrektora DPS w Moryniu stosunku pracy z jednym z pracowników.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie w nieruchomości oznaczonej nr działki 77/5, położonej w obrębie 5, miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej 82.
  6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru formy sprzedaży oraz ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
  8. Pismo Głównego Księgowego SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w sprawie zatwierdzenia podwyżki dla kierownika jednostki.
  9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r.
  10. Wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa dotyczące realizacji zadania pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej - ulica powiatowa nr 1442Z na terenie miasta Chojna - ul. Jodłowa" z PFOŚ i GW w 2005 r. przez PZD w Gryfinie w związku z pismem PZD w Gryfinie z dnia 25.09.2006 r. skierowanego do Zarządu Powiatu w Gryfinie.
  11. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa dotyczący przyjęcia do realizacji wniosku inspekcji Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie dofinansowania wykonania badań wód i pomiarów zanieczyszczeń powietrza przez WIOŚ w Szczecinie do WFOŚ i GW w Szczecinie.
  12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia firmie "INBUD" pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn: "Termomodernizacja budynku szkoły ZSP w Mieszkowicach".
  2. Zatwierdzenie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja DPS w Nowym Czarnowie - przebudowa oraz zmian sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz pracownię terapeutyczno - rehabilitacyjną".
  3. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie harmonogramu realizacji inwestycji Powiatu Gryfińskiego finansowanych z kredytu inwestycyjnego w kwocie 4.000.000 zł.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja IV na lata 2006-2011.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania nagród Starosty Gryfińskiego dla dyrektorów szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania nagród Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Pismo radnej Powiatu Gryfińskiego - Wandy Kmieciak w sprawie wniosków do budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r.
  2. Pismo Nordea Bank Polska S.A. w sprawie propozycji zmian do projektu "Porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia przez SPZZOZ w Gryfinie".
  3. Pismo p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące uruchamiania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach kontraktów wojewódzkich na lata 2005-2006 w roku 2006.
  4. Pismo Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w sprawie przesunięcia części środków budżetowych.
  5. Pismo Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w sprawie przyznania środków w celu uzupełnienia budżetu na rok 2006.
  6. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie sprawie niestosowania w stosunku do w/w jednostki Uchwały Nr 845/2006 w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.
  7. Wezwanie do zapłaty wystawione przez ZUS - Inspektorat w Gryfinie do zapłaty należności z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wpłat na PFRON.
  8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr XXXI/402/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
  9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  11. Informacja Skarbnika Powiatu Gryfińskiego w sprawie zwiększenia planu finansowego ZSP Nr 1 w Gryfinie.
  12. Informacja Skarbnika Powiatu Gryfińskiego na temat rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007.
  13. Informacja Skarbnika Powiatu Gryfińskiego na temat aktualnego stanu środków pieniężnych na sfinansowanie planu finansowego jednostek budżetowych.
 6. PION SEKRETARZA
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

data opublikowania: 2006-10-06 09:28:54
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-06 09:28:54

Strona odwiedzona 944 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.