Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

191 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-10-25, godz.08:30

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów:
   1. Nr 187/II/2006 z dnia 3 i 4 października 2006 r.,
   2. Nr 188/II/2006 z dnia 12 października 2006 r. odbytego telefonicznie,
   3. Nr 189/II/2006 z dnia 17 października 2006 r.,
   4. Nr 190/II/2006 z dnia 19 października 2006 r. odbytego telefonicznie.
 2. PION STAROSTY.
  1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie odpowiedzi Prezesa "Intermed" Sp. z o.o. w Nowogardzie na pismo Zarządu Powiatu z dnia 2 października 2006 r.
  2. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o negatywnym zaopiniowaniu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
  3. Pismo Kierownika Administracyjno - Technicznego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie skierowane do Starosty Gryfińskiego w/s remontu węzła cieplnego i związanymi z tym problemami w dostawie odpowiedniej ilości ciepłej wody.
  4. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s bieżącej działalności likwidacyjnej zakładu.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego PCPR w Gryfinie.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego DPS w Trzcińsku-Zdroju.
  3. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca umowy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zawartej Pomiędzy Powiatem Gryfińskim a państwem Agnieszką i Tomaszem Drabik prowadzącym NRDD "Agatos" w Gardnie.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Pismo Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych skierowane do Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie będące odpowiedzią na pismo z dnia 16.10.2006 r. w sprawie utrudnień w funkcjonowaniu szpitala zwianych z modernizacją węzła cieplnego.
  2. Wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie w/s możliwości zwiększenia liczby godzin ponadwymiarowych (dydaktycznych) dyrektora ośrodka.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania dyrektora ZSP Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych, dla który organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński oraz przyznania indywidualnego nauczania dla ucznia ZSP Nr 1 na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Gryfinie.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych sprawie zatwierdzenia wyboru inspektora Nadzoru Inwestorskiego do inwestycji pn. "Modernizacja DPS w Nowym Czarnowie - przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz pracownie terapeutyczno - rehabilitacyjną.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Termomodernizacja stropodachu w ZSP Nr 1 w Chojnie.
  7. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia publicznego pn. "Roboty dodatkowe - Modernizacja węzła cieplnego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  8. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s modyfikacji SIWZ w postępowaniu prowadzonym pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOS-W w Chojnie - I etp" - poprzez zmianę terminu wykonania zamówienia.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Ponowne rozpatrzenie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie w/w blokowania planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  2. Pismo Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie dotyczące wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.
  3. Pismo Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju dotyczące wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.
  4. Pismo Dyrektora PCPR w Gryfinie dotyczące wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.
  5. Pismo Dyrektora DPS w Dębcach dotyczące wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.
  6. Pismo Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie dotyczące wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.
  7. Pismo Dyrektora SOS-W w Chojnie dotyczące wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.
  8. Pismo Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie dotyczące wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.
  9. Pismo Dyrektora PZD w Gryfinie informujące o przekroczeniu we wrześniu 2006 r. planu finansowego jednostki na rok 2006.
  10. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia budżetu na rok 2006.
  11. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s przyznania środków finansowych w celu zapewnienia właściwego ogrzewania do 31.12.2006 r.
  12. Pismo Skarbnika Powiatu w/s przygotowania wniosku do Ministra Finansów o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na obsługę zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie.
  13. Pismo Dyrektora ZSP w Mieszkowicach dotyczące wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.
  14. Pismo Dyrektora Domu Dziecka w Binowie dotyczące wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.
  15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok.
  17. Pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno - Psychologicznej w Chojnie dotyczące wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.
  18. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Psychologicznej w Chojnie w sprawie:
   1. umowy o umorzenie zaległości PPP w Chojnie,
   2. zmoiany warunków Umowy użyczenia zawartej z PPP poprzez odstąpienie od obciążenia kosztami wynajmu za październik, listopad, grudzień 2006 r.
  19. Sprawozdanie Skarbnika Powiatu za III kwartał 2006 r.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Pismo Kierownika Biura Obsługi Rady i Zarządu w/s wniosku złożonego przez Radnego Powiatu Gryfińskiego Andrzeja Szelążka na posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 29.09.2006 r.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s zawarcia umowy na świadczenie kompleksowych czynności brokerskich na rzecz Powiatu Gryfińskiego przez Kancelarię Brokerską Doroty Jankowskiej s siedzibą w Szczecinie.

data opublikowania: 2006-10-27 11:44:26
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-27 11:44:26

Strona odwiedzona 876 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.