Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

192 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

2006-11-03, godz.08:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 191/II/2006 z dnia 25.10.2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie odnoszące się do utrzymania w mocy postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie odnośnie zajęcia dotacji dla SPZZOZ w Gryfinie.
  2. Pismo głównej księgowej SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s prośby o refundowanie kosztów najmu lokalu użytkowego położnego w Gryfinie przy ul. 1 - go Maja 10, zaadaptowanego na siedzibę Polskiego Związku Niewidomych Koło w Gryfinie.
  2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków na 2006 rok dla Domu Dziecka w Binowie.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomość przeznaczoną na poszerzenie drogi powiatowej, stanowiącej własność osoby fizycznej.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s przyjęcia informacji w sprawie nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 21 oraz zabezpieczenia środków na opłacenie czynszu najmu.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zatwierdzenia ustaleń w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomość.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zajęcia stanowiska w sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
  7. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie w sprawie przyznania dodatkowych środków na działalność bieżącą placówki.
  8. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie w/s pozyskania środków pozabudżetowych z rezerwy Wojewody Zachodniopomorskiego na zadanie pn: "Przystosowanie budynku internatu w Chojnie na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej wielofunkcyjnej - Relokacja Domu Dziecka z Binowa do Chojny".
  9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków finansowych PFRON na zadania realizowane w 2006 r.
  10. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków na 2006 rok dla Domu Dziecka w Binowie.
  11. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w spawie przyjęcia zestawienia przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2007 r.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie byłego wychowanka w SOS-W w Chojnie.
  2. Rozpatrzenie porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Chojna w sprawie prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Chojna.
  3. Pismo Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w sprawie przekazania informacji zbiorczej dotyczącej zaawansowania realizacji projektów dofinansowanych w ramach Kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 -2006 w roku 2006.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia kosztorysów i zlecenia wykonania robót uzupełniających dotyczących inwestycji pn: "Modernizacja DPS w Nowym Czarnowie - przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz pracownię terapeutyczno - rehabilitacyjną".
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu robót zamiennych związanych z realizacja inwestycji pn: "Modernizacja węzła cieplnego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie".
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie.
  7. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych na temat rozstrzygnięć przetargów na inwestycje finansowane z kredytu inwestycyjnego.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja stropodachu w ZSP Nr 1 w Chojnie".
  9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wykonawcy oraz protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego".
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Pismo Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie dotyczące wykonania uchwały Zarządu Powiatu w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.
  2. Pismo Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie w sprawie wystąpienia poważnych braków finansowych w jednostce na rok 2006.
  3. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie o przekazanie w październiku 2006 r. części transzy przypadającej na grudzień 2006 r.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s zwiększenia budżetu na bieżącą działalność.
  5. Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie w sprawie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.
  6. Pismo Skarbnika Powiatu dotyczące skierowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej pisma w sprawie zapytania o opinię w sprawie niezłożenia kontrasygnaty na wekslu in blanco będącym zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 r.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 r.
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 r.
  10. Pismo w/s nieprawidłowości w sprawozdaniach budżetowych za okres od początku roku do 30 września 2006 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 742/2006 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15 czerwca 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  12. Omówienie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
  13. Wniosek głównego księgowego Starostwa Powiatowego w sprawie:
   1. podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006,
   2. wyłączenia z blokowania planowanych wydatków na zakup tablic i druków komunikacyjnych.
  14. Przyjęcie planu wydatków i przychodów Powiatowego Funduszu gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r.
  15. Zapoznanie się materiałem poglądowym do projektu budżetu na rok 2007 obejmującym:
   1. planowany stan zadłużenia z tytułu kredytów, wyemitowanych obligacji oraz planowanych kosztów obsługi długu publicznego w latach 2007-2015,
   2. zaciągnięte kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz pożyczek w I i I kadencji,
   3. wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia w latach 1999-2005 wg jednostek organizacyjnych powiatu.

data opublikowania: 2006-11-08 11:34:21
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-08 11:34:21

Strona odwiedzona 859 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.