Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

193 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-11-15, godz.11:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane przez likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji Nordea Bank Polska S.A.
  2. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie informujące o złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Ministra Finansów utrzymujące w mocy postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w sprawie skargi na czynności egzekucyjne Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie.
  3. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informujące o dokonanych ustaleniach na temat podwyżek dla poszczególnych grup zawodowych.
  4. Pismo do Rady Społecznej skierowane przez Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informujące o dokonanych ustaleniach na temat podwyżek dla poszczególnych grup zawodowych.
  5. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informujące o szacowanym dochodzie z dzierżawy nieruchomości Szpitala w stosunku miesięcznym.
  6. Informacja Dyrektora SPZOZ w Gryfinie informujące o zawarciu aneksu z NFZ Oddział w Szczecinie w/s przyznania środków na poczet wynagrodzeń.
  7. Pismo personelu laboratorium Szpitala Powiatowego w Gryfinie w sprawie wysokości przyznanego dodatku ustawowego.
  8. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie w sprawie wsparcia finansowego do przygotowań do nadania szkole imienia "Małych Zesłańców Sybiru".
  9. Przyjęcie projektów uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie:
   1. zmiany uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie,
   2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia działalności SPZZOZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na okres przekraczający 3 lata.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zaakceptowania warunków umowy użyczenia nieruchomości przy ul. Sprzymierzonych 5, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Powiatu Gryfińskiego.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zajęcia stanowiska w sprawie ustalenia terminu aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży lokalu użytkowego oznaczonego jako U2, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczące odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomości przeznaczone na poszerzenie drogi powiatowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino.
  6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany w planie budżetu jednostek pomocy społecznej w 2006 r.
  7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie regulacji wynagrodzenia dla dyrektorów jednostek organizacyjnych.
  8. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie dotyczący "Programu wyrównywania różnic między regionami".
  9. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym.
  10. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s umorzenia przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego zaległości za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
  11. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s umorzenia przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego zaległości za pobyt dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.
  12. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s umorzenia przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego zaległości za pobyt dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.
  13. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s umorzenia przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego zaległości za pobyt dziecka w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
  14. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska do umowy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej NRDD "Agatos" w Gardnie.
  15. Wniosek o nadanie byłemu Dyrektorowi DPS w Moryniu złotej odznaki honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stypendialnej, przyznającej stypendia na Wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół Ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu gryfińskiego, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2006 r.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zakupu nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie.
  4. Wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych SOS -W w Chojnie na rok 2006.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie projektu budżetu na rok 2007 w zakresie zadań inwestycyjnych Powiatu Gryfińskiego.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług serwisowych kserokopiarek cyfrowych".
  7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOS-W w Chojnie - I etap".
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s przesunięcia środków na inwestycje w celu zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą w postępowaniu pn: "Zamiana sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 2 Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82 na budynek administracyjno - biurowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Pismo Burmistrza Morynia w/s przygotowań do realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami" dofinansowanego ze środków ZPORR.
  2. Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informujące o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
  3. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2007.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie dla ZSP Nr 1 w Chojnie.
  2. Pismo Wydziału Nadzoru i kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informujące o wpłynięciu skargi na uchwałę nr XXXIX/507/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11.10.2006 r. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
  3. Rozstrzygniecie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/514/2006 z 11 października 2006 r. w sprawie pozbawienia ulicy Rynek w m. Trzcińsko - Zdrój kategorii drogi powiatowej.

data opublikowania: 2006-11-16 11:33:40
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-16 11:33:40

Strona odwiedzona 1519 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.