Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

194 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-11-24, godz.08:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 192/II/2006 z dnia 31.10.2006 r. 03.11.2006 r., 06.11.2006 r., 07.11.2006 r. i Nr 193/II/2006 z dnia 15 listopada 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo Prezesa Intermed Sp. z o.o. w sprawie projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a NZOZ Intermed dotyczącym zachowania celów, warunków realizacji oraz trwałości projektów dofinansowywanych ze ZPORR.
  2. Wniosek koordynatora Ochrony Zdrowia w/s opinii Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie połączenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z SPZOZ Zakłada Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
  3. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat uposażania kierowników zakładów opieki zdrowotnej.
  4. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie protokołu wyceny mienia ruchomego i wyposażenia będącego na stanie poradni specjalistycznych w budynku Przychodni przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie.
  5. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące uchwały Nr XXXIX/515/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11.10.2006 r. w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności.
  6. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie spłaty zobowiązań SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie w latach 2002 -2006.
  7. Pismo do wiadomości Starosty Gryfińskiego skierowane przez Kierownika Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - Filia w Gryfinie i w Chojnie do Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s zadłużenia placówki względem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - Filia w Gryfinie i w Chojnie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zajęcia stanowiska w sprawie przedłożonej przez nabywcę nieruchomości położonej w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 21 umowy najmu pomieszczeń przez Powiat Gryfiński.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie:
   1. Przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Gryfiński w drodze darowizny prawa własność nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 160,
   2. Wystąpienie do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 160.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie:
   1. Wyrażenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala,
   2. Przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej o sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Gryfinie na rozprawie administracyjnej w postępowaniu w sprawie nabycia przez Skarb Państwa, za odszkodowaniem, własności nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zawarcia nowej umowy najmu pomieszczeń na siedzibę Biblioteki Pedagogicznej w Chojnie z Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
  7. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami sprawie najmu lokalu mieszkalnego, położonego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  8. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego wraz z sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej na budynek administracyjno - biurowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia:
   1. Trybu postępowania - zapytanie o cenę,
   2. Wartości szacunkowej,
   3. SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenia usług serwisowych kserokopiarek cyfrowych"
   4. Komisji przetargowej do w/w postępowania.
  3. Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane przez Dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych do Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s zaległości w płatności za wynajem pomieszczeń dla Zespołu Szkół Specjalnych.
  4. Pismo Dyrektora PZD w Gryfinie dotyczące propozycji udziału w finansowaniu opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę ulic powiatowych Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Ogrodowej w Chojnie.
  5. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w/s podjęcia wszelkich możliwych działań zapobiegających sytuacjom mogącym spowodować wystąpienie prób samobójczych oraz wzrostu agresji w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
  6. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie w sprawie zwiększenia środków jednostki z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.
  7. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach w sprawie zwiększenia transz środków finansowych w listopadzie i grudniu 2006 r.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zatwierdzenia aneksu do arkuszy organizacyjnych w ZSP Nr 1 w Gryfinie, w ZSP Nr 2 w Chojnie oraz w ZSP w Mieszkowicach.
  9. Zapoznanie się i zaopiniowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami.
  10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie wygaszenia trwałego zarządu na nieruchomości w obrębie 4 miasta Chojna.
  11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie pomocy poprawienia warunków bezpieczeństwa i zwiększenie planu budżetowego jednostki o kwotę 20 000 zł na remont.
  12. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg informujące o potrzebie wykonania w trybie natychmiastowym robót remontowych na drodze Drzenin- Sobieradz.
  13. Pismo UKS "Kamikaze" zwracające się z prośbą o dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Europy w Karate Shotokan.
  14. Pismo UKS "Kamikaze" zwracające się z prośbą o dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Europy w Karate Shotokan.
  15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie aneksu do umowy w sprawie terminu zakończenia robót inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wykonaniem elewacji w ZSP w Mieszkowicach".
  16. Wniosek Dyrektora ZPS Nr 2 w Gryfinie w/s umorzenia zaległości za pobyt w internacie w roku szkolnym 2005/2006.
  17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia:
   1. Trybu postępowania - zapytanie o cenę,
   2. Wartości szacunkowej,
   3. SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bankowa obsługa budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek organizacyjnych"
   4. Komisji przetargowej do w/w postępowania.
  18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie terminu płatności faktury na wykonanie robót budowlanych polegających na "Termomodernizacji budynku szkoły ZSP w Mieszkowicach.
  19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia:
   1. Trybu postępowania - zapytanie o cenę,
   2. Wartości szacunkowej,
   3. SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa sprzętu komputerowego"
   4. Komisji przetargowej do w/w postępowania.
  20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych na temat rozliczenia inwestycji pn. "Modernizacja węzła cieplnego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania imprezy cyklicznej - Seminarium w Ośrodku Studiów Strategicznych we Vlotho pod nazwą "Droga młodych w Europie".
  22. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s braków w planach finansowych wydatków budżetowych na rok 2006 w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie, ZSP w Mieszkowicach, ZSP Nr 2 w Gryfinie.
  23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie.
  24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego.
  25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/230/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć.
  26. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych n/t niezgodności treści z ofertą z treścią SIWZ w postępowaniu Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOS-W w Chojnie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Informacja Skarbnika Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązań powyżej planu wydatków w jednostkach org. powiatu.
  2. Pismo Powiatowego Zarządu Dróg informujące o przekroczeniu planu finansowego jednostki we wrześniu 2006 r.
  3. Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na czwarty kwartał roku 2006 dotacji przedmiotowej dla SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie.
  4. Informacja Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego.
  5. Informacja Skarbnika Powiatu na temat nieodprowadzenia odpisu na ZFŚS oraz nieterminowe składanie sprawozdań.
  6. Wniosek w/s zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu w/s zmiany uchwały Nr 742/2006 Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  8. Podjęci uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006.
  9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Zapoznanie się rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr XXXIX/507/2006 Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
  2. Skarga Pana Kiepury Tomasza na bezprawne działanie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.
  3. Skarga złożona przez Pana Woźniaka Tomasza na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.

data opublikowania: 2006-11-28 14:20:06
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-28 14:20:06

Strona odwiedzona 883 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.