Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVIII sesja Rady Powiatu

2008-04-24, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Magdalena Kłobut, Agnieszka Małyszko).
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego dla Powiatu Gryfińskiego przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego Pana Zbigniewa Kruczkowskiego.
  • dyskusja.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2007 r. przez Dyrektora jednostki Pana Mariana Mielczarka.
  • dyskusja.
 5. Uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński w kategorii za wybitne wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2007/2008.
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2007 rok.
  • odczytanie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r. « druk nr 2 wersja PDF »
  • prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2007 r.
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2007,
  • odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2007 rok wraz z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2007,
  • dyskusja,
  • stanowiska komisji,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2007 r. « druk nr 3 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych « druk nr 4 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008" « druk nr 5 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr VI/79/2007 Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" « druk nr 6 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja V na lata 2008 - 2013 « druk nr 7 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2004 - 31.12.2006 r. oraz "Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Gryfińskiego" « druk nr 8 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie « druk nr 9 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach « druk nr 10 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach « druk nr 11 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Słowiańskiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej « druk nr 12 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 20. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiStanowiska komisji na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XVIII jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 3/XVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XVIII bez stanowiska bez stanowiska bez stanowiska bez stanowiska jednogł.
druk nr 5/XVIII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XVIII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XVIII jednogł. jednogł. większ. głosów bez stanowiska bez stanowiska
druk nr 11/XVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. bez stanowiska
druk nr 12/XVIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2008-04-17 14:12:43
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-24 08:22:55

Strona odwiedzona 871 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.