Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

41 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-08-01, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 40/III/2007 z dnia 27 lipca 2007 r.
 4. Podpisanie porozumienia z Oddziałem Miejsko-Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gryfinie w sprawie użyczenia mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
 5. Podpisanie porozumienia w sprawie wspólnej inwestycji z Gminą Widuchowa na drodze powiatowej Nr 1363Z Steklno-Widuchowa (chodnik - ul. Grunwaldzka w m. Widuchowa).
 6. Projekt pisma wraz z porozumieniem w sprawie spłaty zadłużenia przez SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie skierowany do Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM Szczecin S.A.
 7. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. pisma Sasiński i Wspólnicy z dnia 10 lipca 2007 r.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. realizacji zadań zapisanych w Gminnych Planach Gospodarki Odpadami - zestawienie sporządzone na podstawie przedłożonych przez gminy z terenu Powiatu Gryfińskiego sprawozdań za okres 2005-2006.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. opracowania Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Gryfińskiego, Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
 11. Wniosek Głównego Księgowego dot. umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie należności powiatowych, w tym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. "Dostawa sprzętu komputerowego".
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia
  1. trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa sprzętu komputerowego".
 15. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dot. wyrażenia zgody na wystawienie do sprzedaży w drodze przetargu samochodu towarowo-osobowego "FIAT DUCATO", stanowiącego majątek Powiatu Gryfińskiego.
 16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dot. umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie wychowanków: Zofii, Krystyny i Piotra Jankowskich.
 17. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dot. umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie wychowanka Daniela Szczepańskiego.
 18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dot. umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie wychowanki Pauliny Sulikowskiej.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 20. Wniosek Inspektora - Koordynatora ds. Ochrony Zdrowia dot. ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych: nieruchomości, sprzętu medycznego, wyposażenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-07-31 14:46:29
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-31 14:46:29

Strona odwiedzona 790 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.