Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

42 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-08-13, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 41/III/2007 z dnia 01 sierpnia 2007 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s realizacji II części postępowania pn. "Docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie elewacji - termomodernizacji jednostki powiatowej ZSP nr 2 w Gryfinie".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa wielkoformatowej kopiarki cyfrowej".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania robót dodatkowych dot. inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - I etap".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zobowiązania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do zawarcia umowy na serwis instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie.
 8. Podpisanie porozumienia z gminą Chojna na okoliczność zajęcia pasa działki nr 147/1 i 147/2 będącej własnością gminy Chojna w związku z prowadzeniem inwestycji pn.: "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - I etap".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zlecenia firmie Biuro Projektów i Nadzoru Budowlanego mgr inż.. Mirosław Strugarek pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. "Docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej ZSP nr 2 w Gryfinie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zajęcia stanowiska w sprawie dotyczącej odroczenia terminu płatności do dnia 31 grudnia 2007 r. zobowiązań Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu ponoszenia opłat ryczałtowych za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz energię elektryczną i ogrzewanie do filii PUP w Chojnie za okres od 01.07.2007 r. do 31.12.2007 r. oraz nienaliczanie odsetek za zwłokę od powyższych zobowiązań.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s złożenia przez kierowników jednostek informacji z przebiegu planów finansowych za I półrocze 2007 r. w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem prowadzącym:
  • Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie za I półrocze 2007 r.
  • Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Gryfinie za I półrocze 2007 r.
  • Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym i Opiekuńczo-Leczniczym w Gryfinie za I półrocze 2007 r.
  • Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Psychiatrycznym Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Nowym Czarnowie za pierwsze półrocze 2007 r.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s przedłożenia planu finansowego przez Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie na rok 2007.
 14. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s przedłożenia planu finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na rok 200.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie umorzenia naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie należności powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia dwóch Członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności prawnych do zaciągania kredytów.
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji do spraw wyceny drewna pozyskanego z wycinki drzew.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii na temat zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Rynek, położonej w miejscowości Trzcińsko-Zdrój.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii na temat zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic, położonych na terenie Gminy Mieszkowice.
 24. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. wysokości spłaconych zobowiązań na podstawie zawartych porozumień w miesiącu lipcu 2007 r.
 25. Projekt pisma wraz z porozumieniem w sprawie spłaty zadłużenia przez SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie skierowany do Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM Szczecin S.A.
 26. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. wniosków byłych pracowników SPZZOZ w Gryfinie w/s spłaty zaległego zobowiązania.
 27. Projekt odpowiedzi na złożoną propozycję przez Spółkę Komandytową Sasiński i Wspólnicy w/s warunków obsługi prawnej w postępowaniu o zapłatę przeciwko Skarbowi Państwa z tytułu jego odpowiedzialności za zobowiązania SPZZOZ w Gryfinie.
 28. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego.
 29. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym za II kwartał 2007 r. tj. za okres od 01.04.2007 r. do 30.06.2007 r.
 30. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski:
  • Pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie dot. SIWZ - kredyt bankowy w wysokości 19.000.000,00 PLN
  • Informacja Skarbnika Powiatu w/s treści SIWZ- kredyt bankowy w wysokości 19.000.000,00 PLN
  • Informacja Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie odnośnie składanych pozwów dotyczących dyżurów zakładowych lekarzy.

data opublikowania: 2007-08-10 15:01:35
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-10 15:01:35

Strona odwiedzona 731 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.