Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

44 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-08-28, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 43/III/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r.
 4. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123, z późn. zm)".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Udzielenie kredytu konsolidacyjnego do kwoty 19.000.000 zł".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na budynek administracyjno-biurowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej numerem działki 98/4, położonej w obrębie Stare Objezierze, Gmina Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kołowo Gm. Stare Czarnowo.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia filii Domu Dziecka w Chojnie.
 14. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. wniosków byłych pracowników SPZZOZ w Gryfinie w/s spłaty zaległego zobowiązania.
 15. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia przez SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie wobec Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM ze Szczecina.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 194/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zawierający sprawozdanie z wykonania zadania Zespołu powołanego do opracowania harmonogramu działań związanych z relokacją Domu Dziecka w Binowie.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Gryfińskiego Domu Kultury o dofinansowanie I Zderzenia Sztuk i Kultur 2007 "SZTUKOWANIE".
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. wyrażenia zgody na utworzenie pełnego oddziału kl. I stolarz w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład ZSP Nr 2 w Chojnie.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu "Wyróżnienie Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu".
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania nowego porozumienia w sprawie wspólnej inwestycji z Gminą Widuchowa na drodze powiatowej Nr 1363Z Steklno-Widuchowa (dot. remontu chodnika przy ul. Grunwaldzka w m. Widuchowa).
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Banie w sprawie wspólnej inwestycji polegającej na remoncie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1375Z Swobnica - gr. Powiatu, odcinek: przejście przez m. Dłusko Gryfińskie.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z UTB Baranowski Bernard w sprawie sposobu zapłaty za materiał kamienny pokruszony na zlecenie PZD w Gryfinie w ilości przekraczającej umowną.
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Cedynia w sprawie współfinansowania budowy chodnika w miejscowości Piasek.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Cedynia w sprawie współfinansowania remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392Z Piasek - Łukowice.
 26. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008, z podziałem na 11 zadań: zadanie I - gmina Stare Czarnowo, zadanie II - gmina Gryfino, zadanie III - gmina Widuchowa, zadanie IV - gmina Banie, zadanie V - gmina Chojna, zadanie VI - gmina Cedynia, zadanie VII - gmina Moryń, zadanie VIII - gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie IX - gmina Mieszkowice, zadanie X - ulice miejskie w Gryfinie, zadanie XI - ulice miejskie w Chojnie".
 27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
  • Opinia prawna w/s realizacji umowy trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a "Intermed" Sp. z o.o. w Nowogardzie.
  • Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przeprowadzonego w dniach 7-8 sierpnia b.r. audytu zewnętrznego projektów stypendialnych.

data opublikowania: 2007-08-27 15:17:06
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-27 15:17:06

Strona odwiedzona 897 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.