Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-09-13, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 45/III/2007 z dnia 4 września 2007 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie Pana Sławomira Głuszaka do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Pani Adriany Salamończyk do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie Pani Edyty Daszkiewicz do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2007 r.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie ws. przydzielenia dodatkowych godzin ponadwymiarowych dyrektorowi ZSP Nr 1 w Gryfinie w Gryfinie oraz dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie ws. zwiększenia godzin opieki w internacie.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. analizy ofert na opracowanie raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem monitoringu i oceną wdrażania zadań określonych w planie gospodarki odpadami oraz na opracowanie Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu gryfińskiego.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r.
 11. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. projektu umowy na obsługę prawną, która zostanie zawarta SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie a Spółką Komandytową "Sasiński i wspólnicy" mającą reprezentować "Zespół" w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o roszczenia finansowe z tytułu niepokrytych przez organ tworzący zobowiązań "Zespołu" powstałych do dnia 31.12.1998 r.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych".
 13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. "Dostawa komputera przenośnego na stanowisko ds. stypendiów unijnych".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa sprzętu komputerowego na stanowisko ds. stypendiów unijnych".
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro pn. "Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z zał. nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123, z późn. zm.).
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. podpisania aneksu do umowy nr RI-07/07 z dnia 19.04.2007 r. pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie - I etap".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zlecenia wykonania robót rozbiórkowych budynku łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a projektowanym internatem Nr 2 niezbędnych dla dalszej realizacji zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie - I etap".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania oraz zlecenie wykonania robót dodatkowych dot. inwestycji pn.: "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie - I etap".
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 194/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 lipca w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umów z Gminą Mieszkowice o dotację celową na realizację inwestycji pn.: remont drogi powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice-Czelin oraz remont nawierzchni ul. A. Mickiewicza w Mieszkowicach.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umów trójstronnych z Gminą Mieszkowice oraz Wykonawcą na realizację inwestycji pn.: remont drogi powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice-Czelin oraz remont nawierzchni ul. A. Mickiewicza w Mieszkowicach.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zatwierdzenia unieważnienia postępowania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008, z podziałem na 11 zadań: zadanie I - gmina Stare Czarnowo, zadanie II - gmina Gryfino, zadanie III - gmina Widuchowa, zadanie IV - gmina Banie, zadanie V - gmina Chojna, zadanie VI - gmina Cedynia, zadanie VII - gmina Moryń, zadanie VIII gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie IX - gmina Mieszkowice, zadanie X - ulice miejskie w Gryfinie, zadanie XI - ulice miejskie w Chojnie" oraz informacja o wszczęciu nowego postępowania w w/w zakresie.
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1375Z Swobnica - granica powiatu, odcinek: przejście przez m. Dłusko Gryfińskie".
 25. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Kościelnej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej.
 26. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino.
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecania realizacji zadania.
 28. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku-Zdroju".
 29. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS o zasięgu ponadgminnym w Dębcach".
 30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami.
 31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 34. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 35. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr X/123/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 36. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 37. Wniosek Dyrektora Szkół Specjalnych w Gryfinie ws. zwiększenia planu budżetowego na rok 2007 z tytułu zobowiązań wymagalnych za rok 2006 oraz waloryzacji wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.
 38. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie ws. zwiększenia budżetu na 2007 r. dla PUP w Gryfinie oraz filii w Chojnie z przeznaczeniem na sfinansowanie opłat za media oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
 39. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach ws. zwiększenia środków w planie wydatków budżetowych na 2007 r.
 40. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu ws. podjęcia decyzji dot. zwolnienia z opłat lub ich zmniejszenia za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu dokonana została zmianami administracyjnymi.
 41. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-09-12 14:08:59
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-12 14:08:59

Strona odwiedzona 727 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.