Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

61 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-12-21, godz.07:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 60/III/2007 z dnia 11 i 13 grudnia 2007 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w/s ustalenia wysokości ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego zawierający informacje z działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Dyrektora SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie w/s umorzenia zobowiązań wobec Powiatu Gryfińskiego.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s umorzenia należności głównej oraz naliczonych odsetek za czas opóźnienia w zapłacie należności powiatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz zajęcie stanowiska w/s odstąpienie od naliczania odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z pismem Apteki "VADEMECUM" z Gryfina.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 110/6 w obrębie geodezyjnym Przyjezierze w Gminie Moryń.
 10. Projekt porozumienia w/s spłaty zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji wobec Firmy Covidien Polska Sp. z o.o. będącej następcą prawnym Spółki Tyco Polska oraz pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierające odpowiedź wierzyciela Spółki "Farum" na propozycję zawarcia porozumienia dot. spłaty należności.
 11. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem porozumienia w/s spłaty zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie wobec Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal" ze Szczecina.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podpisania umowy na roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie - I etap".
 13. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s pisma autora projektu Pana K. Krzątały na wykonanie aneksu do dokumentacji projektowej na "Zmianę sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej na budynek administracyjno-biurowy" dot. nie naliczania kar za nieterminowe wykonanie umowy.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2008 r. z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyboru wykonawcy na bieżącą konserwację sygnalizacji ulicznych w Gryfinie.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozpatrzenia wniosku radnego H. Kaczmara dot. nieodpłatnego przekazania dla Gminy Moryń słupków drogowych.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Mieszkowice w/s przebudowy ulic Dworcowej i Odrzańskiej w Mieszkowicach.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont cząstkowy dróg grysami i emulsją asfaltową na drogach powiatowych w 2008 r. z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój".
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia składników mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nr 3.
 20. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s udzielenia upoważnień pracownikom jednostki na przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji zadania zleconego TPD Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 240 dzieci.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania błędu pisarskiego w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 299/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej Uchwałę Nr 300/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 26. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji dot. wyboru oferty i podpisania umowy na "Dostawę dwóch kserokopiarek" z firmą Konica Minolta Business Polska Sp. z o.o. oraz zbycia dwóch używanych kserokopiarek Dialta 250 będących na stanie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-12-20 09:51:14
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-20 09:51:14

Strona odwiedzona 790 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.