Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

75 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-04-10, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 74/III/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska - wybór firmy na opracowanie "Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2011-2014" oraz "Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2011-2014".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zawierający propozycję podziału środków finansowych PFOŚ i GW w Gryfinie w 2008 r. na zadanie pn.: "Edukacja ekologiczna oraz propagowanie zadań proekologicznych - powiatowe jednostki organizacyjne.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Widuchowa w/s powierzenia i sposobu finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miejscowości Widuchowa.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Banie w/s powierzenia i sposobu finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miejscowości Banie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania pn.: Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III - gminy Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie IV - gminy Cedynia, Mieszkowice i Moryń w latach 2008-2010".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wykonawcy robót odwadniających drogę powiatową nr 1471Z przy ul. 1 Maja w Gryfinie, finansowanych ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wykonawcy robót odwadniających drogę powiatową nr 1376Z w miejscowości Górnowo gm. Banie, finansowanych ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii n/t pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w mieście Stargardzie Szczecińskim.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. akceptacji protokołu z posiedzenia Komisji stypendialnej z dnia 7 kwietnia 2008 r. oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia zasad przygotowania arkuszy organizacji na rok szkolny 2008/2009 dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2007.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały nr 346/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2008 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok.
 21. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. uaktualnienia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizacje obiektów w DPS Nowe Czarnowo oraz SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie".
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podpisania umowy na "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na wymianę stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsko-Zdroju".
 24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej w obrębie Banie.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej w obrębie Moryń.
 27. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s dokonania darowizny na rzecz Gminy Moryń na cele publiczne, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 28. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w części dot. Wydziału.
 29. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie wyposażenia i sprzętu medycznego stanowiącego majątek własny Szpitala oraz wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala dla spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. w drodze bezprzetargowej.
 30. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 31. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierające propozycję wierzyciela Zakładu - Spółki Aesculap Chifa z Nowego Tomyśla dot. zawarcia porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Spółki.
 32. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-04-09 12:59:47
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-09 12:59:47

Strona odwiedzona 810 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.