Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

80 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-05-15, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 79/III/2008 z dnia 8 maja 2008 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Cedynia w/s współfinansowania remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392Z Piasek-Łukowice na odcinku Czachów-Łukowice.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zakupu przez Wydział znaków drogowych dla potrzeb oznakowania pionowego dróg powiatowych.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Banie w/s współfinansowania budowy chodnika w m. Banie przy ul. Kunowskiej, wraz z krawężnikiem betonowym oraz obrzeżem na drodze powiatowej Banie-Kunowo.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Termomodernizacja domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju".
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju".
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podpisania aneksu do umowy RI-48/07 zawartej z Biurem Architektonicznym Karol Krzątała dot. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków nr 2 i 6 w SOSW w Chojnie.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozłożenia na raty ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s wyrażenia zgody na przeprowadzenie termomodernizacji budynku WTZ w Gryfinie.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat oraz ustalenia wysokości czynszu na dzierżawę pomieszczeń biurowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim i Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości położonej w obrębie 3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zapoznania się z informacjami finansowymi z działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w styczniu i lutym 2008 r. oraz z zestawieniem zobowiązań na 31 grudnia 2007 r.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s likwidacji SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s umorzenia zadłużenia lokatora z tytułu nieuregulowania należności za najem lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku szkoły przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 20. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 21. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2008 rok.
 22. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 23. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok.
 26. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przejęcia i podpisania bilansu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2007 r. sporządzonego na dzień 31.12.2007 r.
 27. Wniosek Geodety Powiatowego dot. podpisania porozumienia pomiędzy Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego a Powiatem Gryfińskim w/s dofinansowania projektu pn.: " Informatyzacja zasobów geodezyjno-kartograficznych powiatów należących do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego".
 28. Przyjęcie zmienionego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-05-14 14:30:54
data ostatniej aktualizacji: 2008-05-14 14:30:54

Strona odwiedzona 684 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.