Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

83 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-06-12, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 82/III/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Chojnie do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z uruchomieniem działalności Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, ul. Podmurze 4.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 6. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki.
 7. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki.
 8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 384/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 10. Informacja Zastępcy Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego z realizacji postępowania naprawczego finansów Powiatu Gryfińskiego.
 11. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. zapoznania się z dokumentacją procesową w/s z powództwa SPZZOZ w Likwidacji przeciwko Skarbowi Państwa.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie oraz zapoznanie się z planem finansowym Zespołu na 2008 rok.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia informacji finansowej z działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na dzień 31 marca 2008 r.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia miesięcznej informacji finansowej z działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie sporządzonej na dzień 31 kwietnia 2008 r.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na przeprowadzenie przyłączy, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej, celem obsługi budynku zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr działki 25/2, obręb Gryfino 4.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s ponownego rozpatrzenia możliwości i wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Moryń na cele publiczne, nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 59, położonej w obrębie ewidencyjnym 1 m. Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na ogłoszenie o naborze ofert biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania pod względem rachunkowym prawidłowości likwidacji jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie wraz z badaniem prawidłowości inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s przekazania na rzecz Skarbu Państwa dla potrzeb Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 75, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino.
 19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 114/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Witnica, Gmina Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno - biurowe".
 21. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju".
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2008.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji ds. przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie majątku oraz dokumentacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie.
 25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s likwidacji: I Liceum Profilowanego i I Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5.
 26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3.
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osinów Dolny.
 28. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania porozumienia na współfinansowanie budowy chodnika w m. Banie przy ul. Kunowskiej, wraz z kosztami przygotowania dokumentacji projektowej na drodze powiatowej nr 1373Z Banie - Kunowo.
 29. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Remont dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu o łącznej powierzchni 9 000 m2 na terenie powiatu gryfińskiego".
 30. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa i montaż barier ochronnych stalowych drogowych typ SP - 05 o długości 428 m, na drogach powiatowych powiatu gryfińskiego".
 31. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu - w ramach modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w powiecie gryfińskim".
 32. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-06-11 12:46:44
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-11 12:46:44

Strona odwiedzona 710 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.