Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

95 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-08-26, godz.10:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 94/III/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach na rok szkolny 2008/2009.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa do dokonania końcowego rozliczenia finansowego i podpisania niezbędnych dokumentów rozliczeniowych związanych z projektem nr PL/06/A/Pla/174485 z roku 2006 - 2007 w ramach umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci działającą w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu - "Hotel Europa".
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu "Kompetentna i świadoma dziewczyna - przedsiębiorcza na rynku pracy" w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Wniosek Podinspektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyjęcia protokołu z prac Komisji Konkursowej oraz rekomendacji pozytywnie rozpatrzonej oferty realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 8. Podpisanie umowy Nr EK/3052/1/08 zaakceptowanej przez Gminę Gryfino o udzielnie przez powiat dotacji w związku z realizacją Porozumienia zawartego w dniu 29 lutego 2008 r., stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/184/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia ZSP Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: "Wykonanie wymiany opaski drenażowej wokół budynku", wybór oferty na roboty dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/08 z dnia 30.06.2008 pn.: "Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju".
 10. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.: "Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych".
 11. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie".
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: "Zmiana posadowienia budynku wraz z wymianą gruntu oraz wykonanie małej sali gimnastycznej łączącej nowy budynek z istniejąca dużą salą gimnastyczną - Roboty dodatkowe", zawarcie umowy na roboty dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/07 z dnia 16.04.2007 pn.: "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie-I etap"-część II zamówienia (spotkanie z projektantem).
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: "Ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gryfińskiego", w celu zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą na okres jednego miesiąca.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego.
 16. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie n/t wierzycieli, którzy nie podpisali porozumień.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyboru oferty na biegłego rewidenta celem zbadania prawidłowości przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji oraz prawidłowości zapisów operacji w księgach rachunkowych od dnia postawienia w stan likwidacji jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie do dnia zakończenia likwidacji jak również prawidłowości zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień zakończenia likwidacji.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2008 r.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 461/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.08.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok.
 23. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za I półrocze 2008 r.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-08-25 12:44:33
data ostatniej aktualizacji: 2008-08-26 14:31:13

Strona odwiedzona 699 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.