Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

97 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-09-05, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 95/III/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. i Nr 96/III/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s pozbawienia ulic: Kościelnej, Sienkiewicza, Rapackiego, Kościuszki i Pionierów w Gryfinie kategorii drogi powiatowej.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont dróg powiatowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu, o łącznej powierzchni 21 496 m2, na terenie Powiatu Gryfińskiego".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania przetargowego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: "Świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu - w ramach modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w Powiecie Gryfińskim".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1384Z polegający na jednostronnym uzupełnieniu pobocza tłuczniem kamiennym, na odcinku Trzcińsko Zdrój - Warnice".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zamontowanie zdroju ulicznego na nieruchomości oznaczonej numerem działki 66 o pow. 0,1731 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie ZSP Nr 2 w Gryfinie (druk nr 5/97).
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na przeprowadzenie V przetargu ustnego nieograniczonego dot. sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerami działek: 421, 422, 423 o łącznej powierzchni 8312 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Banie 2, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego i ustalenie ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s wykonania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach mieszczących się przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 11. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfiniew/s zwiększenia planu wydatków budżetowych na rok 2008 dot. wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne.
 12. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2008 dot. zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i fundusz pracy i przesunięcia między planami wydatków na wynagrodzenia osobowe a składkami na ubezpieczenia społeczne.
 13. Wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w/s zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4170 - wynagrodzenia bezosobowe.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 468/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.08.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro pn.: "Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w/s rejestracji i oznaczenia pojazdów".
 16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. kosztorysów inwestorskich,
  2. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  3. wartości szacunkowej,
  4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  5. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja obiektów w celu spełnienia wymogów norm akustycznych w DPS Nowe Czarnowo".
 17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 206 000 euro pn.: "Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Gryfińskiego".
 18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: "Zmiana posadowienia budynku wraz z wymianą gruntu - roboty dodatkowe" oraz zawarcia umowy na roboty dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/07 z dnia 16.04.2007 r. pn.: "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie - I etap" - część II zamówienia.
 19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. ponownej propozycji firmy INEKO Sp. z o.o., zawarcia ugody na mocy której Powiat Gryfiński uzna konieczność wykonania robót dodatkowych, jako usprawiedliwienie opóźnienia wykonania remontu budynku nr 6 SOSW w Chojnie - Domu Dziecka w Chojnie.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa projektantowi do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w/s uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji "Modernizacja obiektów w celu spełnienia wymogów norm akustycznych w DPS Nowe Czarnowo" tj. robót budowlanych polegających m.in. na przebudowie instalacji elektrycznej, budowie instalacji wentylacji mechanicznej i oświetlenia ewakuacyjnego.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Pani Dorocie Mielniczek pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu "Kompetentna i świadoma dziewczyna - przedsiębiorcza na rynku pracy" w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-09-04 15:23:24
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 15:23:24

Strona odwiedzona 726 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.