Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

120 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-01-22, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 119/III/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie, w obrębie geodezyjnym nr 2 i nr 5 Banie - tereny rekreacyjne z dopuszczeniem zabudowy.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia planu kontroli na rok 2009 w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu w Gryfinie jednostkach sektora finansów publicznych.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie.
 7. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji dot. podpisania aneksu Nr 1 do umowy Nr DOR 1/154/2005 z dnia 20.06.2005 r. zawartej z firmą ENEA S.A. Oddział w Szczecinie o przyłączenie do sieci energetycznej.
 8. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji w/s akceptacji pisma skierowanego do Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dot. zapłaty za wykonane świadczenia ponadlimitowe.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenie zasad gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 11. Wniosek Inspektora Koordynatora Ochrony Zdrowia dot. zapoznania się z informacją finansową z działalności SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie w Likwidacji.
 12. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie w/s zwiększenia planowanej kwoty wydatków jednostki na 2009 r.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2009 rok.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 543/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.01.2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok.
 16. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2008 r.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania ugody z firmą IBERDROLA Energia Odnawialna Sp. z o.o. z Warszawy określającej sposób korzystania z drogi powiatowej Nr 1351Z Gardno-Pyrzyce, w związku z realizacją budowy farmy wiatrowej w Parsówku.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie zakupu wraz z dostawą materiałów do zimowego utrzymania dróg.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy wycinki 12 drzew w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2009/2010, z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój".
 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009".
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zwiększenie o 0,25 etatu zatrudnienia w placówce.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora SOSW w Chojnie w/s wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć edukacyjnych w klasie łączonej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez kierownika szkolenia praktycznego.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zlikwidowanie niektórych szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład zespołu
  • Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 26. Przyjęcie zmienionego projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie.
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 28. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na wystąpienie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 29. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. złożenia przez Zarząd Powiatu w Gryfinie oświadczenia o użyczeniu PCPR w Gryfinie pomieszczeń w budynku Internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie.
 30. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. wyboru oraz zakupu gotowego projektu budowlanego hali sportowej od firmy MP Project Mirosław Pacek z Krakowa.
 31. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizacje obiektu SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie".
 32. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. usunięcia awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie.
 33. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy w trybie z wolnej ręki na "Wykonywanie powszechnych usług pocztowych poprzez przyjmowanie opłat przy użyciu maszyny do frankowania za przesyłki i zwracanie przesyłek rejestrowych".
 34. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-01-21 12:12:38
data ostatniej aktualizacji: 2009-01-21 12:12:38

Strona odwiedzona 778 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.