Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

121 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-02-05, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 120/III/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2008.
 5. Informacja Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. sprawy IC 172/07 z powództwa przeciwko SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 6. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. podpisania porozumień w/s spłaty zobowiązań.
 7. Wniosek Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. podpisania aneksu nr 1 do umowy z ENEA z dnia 20.06.2005 Nr DOR 1/154/2005 o przyłączenie do sieci.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenie zasad gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w Likwidacji.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania na stanowisko likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
 12. Wniosek Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2009.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 r. oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia ze Spółką KROKUS Sp. z o.o. w sprawie remontu nawierzchni chodnika na ul. Mieszka I w Chojnie, w związku z budową pawilonu handlowego.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zlecenia wykonania badań nośności nawierzchni dróg powiatowych Nr 1350Z i 1352Z na odcinku Szczecin-Binowo.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. anulowania umowy zawartej w dniu 22.01.2009 r. ze Spółką Jawną "Komplet Inwest" Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj, ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp. zawartej na wykonanie wniosku do RPO WZ na przebudowę ulicy Jodłowej w Chojnie; Zawarcie umowy na przygotowanie kompletnego wniosku do RPO WZ na przebudowę drogi powiatowej Nr 1384Z na odcinku Trzcińsko-Zdrój-Warnice; Zawarcie umowy na przygotowanie kompletnego wniosku do RPO WZ na budowę drogi powiatowej Nr 1362Z na odcinku Bartkowo-Gajki.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zatwierdzenia wyboru wykonawcy wycinki 12 szt. drzew na drogach powiatowych zgodnie z wykazem.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zatwierdzenia protokołu z postępowania pn: "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2009/2010, z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Stare Czarnowo i Widuchowa; Zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój".
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wygaszenia trwałego zarządu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie na działce nr 161/6 położonej w obrębie 5 m. Gryfino, przy ul. Łużyckiej oraz wyrażenie zgody na wydzierżawienie powyższej nieruchomości na rzecz Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wygaszenia trwałego ZSP Nr 2 w Gryfinie na części działki nr 236 położonej w obrębie 5 m. Gryfino, przy ul. Łużyckiej oraz wyrażenie zgody na użyczenie powyższej części nieruchomości na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem o wynajęcie na rzecz Powiatu Gryfińskiego lokalu użytkowego - garażu znajdującego się w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. propozycji rozdziału środków finansowych PFOŚ i GW w Gryfinie w 2009 r. - zadanie "Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych".
 26. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. propozycji ustalenia komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań własnych Powiatu o charakterze inwestycyjnym, określonych w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2009 r.
 27. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przedłożenia Radzie Powiatu w Gryfinie sprawozdania z realizacji współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008.
 28. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przyznania dotacji na organizację imprez kulturalnych w Powiecie Gryfińskim w roku 2009.
 29. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podpisania umowy na świadczenie usług serwisowych kserokopiarek cyfrowych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 30. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy w trybie z wolnej ręki na "Dostawa oleju opałowego lekkiego - zamówienie uzupełniające" oraz podpisanie umowy na dostawę oleju opałowego lekkiego - zamówienie uzupełniające.
 31. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009-2014.
 32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 33. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-02-04 15:29:16
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-04 15:29:16

Strona odwiedzona 740 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.