Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

134 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-05-14, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 133/III/2009 z dnia 07 maja 2009 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/s dokończenia remontu chodnika w m. Góralice.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania trójstronnego porozumienia z Gminą Gryfino oraz Gryfińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Gryfinie w/s odprowadzenia wód deszczowych z posesji do istniejącej sieci w ul. Kołłątaja.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zawarcia umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej Nr 1498Z i Odrzańskiej Nr 1418Z w Mieszkowicach.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gruntowej - dojazd do pól miejscowości Żelechowo, gm. Widuchowa o długości odcinka 1.338 m poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu.".
 8. Wniosek Inspektora - Koordynator Ochrony Zdrowia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s podpisanie umowy o udzielenie pożyczki dla Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody nas rozłożenie na raty miesięczne, raty rocznej za 2009 r. z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego.
 10. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie uzupełniony o informację Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zwiększenia środków finansowych jednostki z przeznaczeniem na remonty.
 11. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania umów z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie oraz Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Mieszkowicach na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Gryfinie i w Goszkowie.
 12. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 13. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu dochodów i wydatków powiatu.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 16. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2009r.
 17. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 18. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 19. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu placówki na 2009 r.
 20. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wprowadzenia do budżetu powiatu środków finansowych z EFS.
 21. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.
 24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych przy realizacji Projektu - Równe szanse edukacyjne dzięki Stypendiom EFS.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s prawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 28. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 29. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie z dnia 18 marca 2009 r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do kierownika jednostki.
 30. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie z dnia 31 marca 2009 r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do kierownika jednostki.
 31. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie z dnia 9 marca 2009 r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do dyrektora zakładu.
 32. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uczestniczenia przez Powiat Gryfiński we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego - projekcie pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 33. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii Rady Powiatu odnośnie zmiany przebiegu granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo.
 34. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-05-13 13:33:32
data ostatniej aktualizacji: 2009-05-13 13:33:32

Strona odwiedzona 572 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.