Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

161 posiedzenie Zarządu Powiatu

2009-10-29, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 160/III/2009 z dnia 22 października 2009 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na współpracę Powiatu Gryfińskiego z Powiatem Uckermark w zakresie realizacji projektu międzyszkolnego pn. "Nauka bez granic".
 6. Wniosek Sekretarza Powiatu dot. nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem "Kreatywni dla Szczecina" (druk nr 3/161).
 7. Wniosek Sekretarza Powiatu dot. wniosku Prezesa Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego w/s wsparcia finansowego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
 8. Wniosek Sekretarza Powiatu dot. wniosku Dyrektora SOSW w Chojnie w/s przystąpienia do rządowego programu "Radosna Szkoła".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2009 r.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 11. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2009 r.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XXXII/301/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02.07.2009 r. w sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie za okres od 1 stycznia do 30 września 2009 r.
 16. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania Umowy z Gminą Mieszkowice w/s udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s likwidacji filii Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie z siedzibą w Chwarstnicy przy ulicy Gryfińskiej 61.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice, w obrębie geodezyjnym Kurzycko, działki nr 225/2, 322 i 323 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi na przebudowę budynku gospodarczego znajdującego się na terenie SOSW w ramach projektu "Nauka bez granic" realizowanego wspólnie z powiatem Uckermark w programie INTERREG IVA.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie" i wybór oferty.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zgłoszenia do programu "Moje boisko - Orlik 2012" budowy boiska przy ZSP Nr 2 w Gryfinie.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s unieważnienia wyboru Wykonawcy na wykonanie projektów elektrycznych na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej dot. inwestycji pn. "Remont pomieszczeń DPS Nowe Czarnowo w ramach standaryzacji obiektów".
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany terminu realizacji umowy na cz. I inwestycji "Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie" oraz zatwierdzenie postępowania w trybie z wolnej ręki i podpisanie umowy na roboty dodatkowe związane z realizacją w/w inwestycji z Wykonawcą FHU GEKO.
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. podpisania umowy na roboty dodatkowe związane z realizacja inwestycji pn. "Remont korytarza w ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. złożenia wniosku do Wojewody Zachodniopomorskiego o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2010 na zakup pomocy dydaktycznych i utworzenie szkolnego placu zabaw w SOSW w Chojnie w ramach rządowego programu - "Radosna szkoła".
 26. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s wydzierżawienia części nieruchomości drogowej (ul. A. Asnyka) oznaczonej nr działki 50, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino.
 27. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s przedłużenia umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Szczecińskiej 21 w Gryfinie, zawartej z firmą "BROKERS".
 28. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na udostępnienie użyczonego pomieszczenia w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, Polskiemu Związkowi Głuchych Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób z Uszkodzonym Słuchem z/s w Szczecinie.
 29. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na udostępnienie użyczonego pomieszczenia w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie.
 30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 31. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie podpisania aneksu do porozumienia w/s przełożenia nawierzchni chodników na drogach powiatowych w Gminie Moryń.
 32. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu - w ramach modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w powiecie gryfińskim".
 33. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na zadania.
 34. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 z podziałem na zadania: zadanie Nr I - gmina Stare Czarnowo i zadanie Nr II gmina Gryfino.
 35. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2009-10-28 12:12:52
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-28 12:12:52

Strona odwiedzona 646 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.