Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

206 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-09-16, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 205/III/2010 z dnia 9 września 2010 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w roku 2010.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2010.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Kapituły Konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu".
 8. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s podpisania umowy zlecenia nr EK-04/2010 na opracowanie, druk i dostawę publikacji albumowej na potrzeby promocji Powiatu Gryfińskiego z Wydawnictwem Sathowym z siedzibą w Zatoni Dolnej.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.: "Dostarczanie materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Gryfinie" i wybór oferty.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na zadanie pn.: „Udrożnienie rurociągu na odcinku 130 mb oraz budowę dodatkowej studni”, na terenie działek Nr 142/1 i 142/2 w Chojnie (SOSW i WPOW).
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania – przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1w Chojnie".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie zlecenia na wykonanie remontu poboczy na drodze powiatowej Nr 1398Z na odcinku Godków Osiedle – Jelenin oraz drogi powiatowej Nr 1416Z Mieszkowice – Troszyn.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1401Z Chojna – Białęgi w m. Brwice i wybór oferty.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s Udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskiego projektu systemowego "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL).
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w likwidacji.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 20. Wniosek p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 21. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 22. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 23. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2010 r.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-09-15 12:55:11
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-15 12:55:11

Strona odwiedzona 499 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.