Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

209 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-10-07, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 208/III/2010 z dnia 30 września 2010 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie agregatu prądotwórczego do zasilania Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.: "Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych" i wybór oferty.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i udzielenia zamówienia na opracowanie bilansu ciepła budynku nr 86 oraz budynku nr 64 E w Nowym Czarnowie na potrzeby przebudowy przyłącza cieplnego i opomiarowania energii cieplnej dla potrzeb c.o.
 8. Informacja Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wykonywaniu budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wniosek w/s wyrażenia zgody na dokonanie zmian w palnie dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 r. w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia ?Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2011? oraz "Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy na dostawę artykułów spożywczych do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie ? Wydziału "GN".
 15. Wniosek Geodety Powiatowego w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie ? Wydziału "GP".
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 727/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2010 rok.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia dodatkowych robót drogowych związanych z remontem chodnika w ciągu ul. 1 Maja w Gryfinie oraz wyrażenie zgody na podpisanie przez Gminę Gryfino umowy z Wykonawcą w tym zakresie.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 oraz 2011/2012 z podziałem na zadania: zadanie Nr I ? gmina: Stare Czarnowo, zadanie Nr II ? gmina Gryfino, zadanie Nr III ? gminy: Banie i Widuchowa, zadanie Nr IV ? gmina Chojna, zadanie Nr V ? gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI ? gminy: Cedynia i Moryń, zadanie Nr VII ? gmina Mieszkowice oraz zadanie Nr VIII ? miasto Gryfino".
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wsparcia finansowe oraz objęcia honorowym patronatem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE w Widuchowej.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia klasy I LO.
 24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2010-10-06 14:12:49
data ostatniej aktualizacji: 2010-10-06 14:12:49

Strona odwiedzona 468 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.