Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

34 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-07-28, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 33/IV/2011 z dnia 19 lipca 2011 r.
 4. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2011.
 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 2011 r.
 8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków jednostki na 2011 r.
 9. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w sprawie zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zmniejszenia w planie finansowym jednostki, w związku z realizacją projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Przedsiębiorca to mój zawód" w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w części dotyczącej Wydziału "GN".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej (zarządzanie kryzysowe) na sfinansowanie uzupełnienia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w sprawie akceptacji umowy użyczenia sprzętu z zakresu ratownictwa powodziowego i wodnego z Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Gryfinie dla Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie z przeznaczeniem do wykorzystania na jeziorze w Moryniu.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmiany uchwały Nr 29/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.02.2011 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2011 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu do 5 000 000,00 zł na inwestycje drogowe współfinansowane środkami zewnętrznymi.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 19. Wniosek Wicestarosty Gryfińskiego w sprawie oferty organizacji pozarządowej z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wsparcie wykonania zadania publicznego pn. "Chojna/Königsberg w latach trzydziestych i dzisiaj".
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w sprawie zapoznania się z raportem stanu ubezpieczeń Powiatu Gryfińskiego za okres 01.10.2010 ? 30.06.2011 oraz przedłużenia umowy serwisu brokerskiego z firmą Nord Partner Sp. z o.o., której przedmiotem jest wykonanie przez zleceniobiorcę obsługi brokerskiej w zakresie interesów ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie podpisania Aneksu nr 1 do umowy nr 4/OŚ/11 o udzielenie dotacji celowej z dnia 04.07.2011 r.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia stanowiska do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzcińsko-Zdrój.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczący informacji z realizacji uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział "RI", finansowanych ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska.
 24. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na przeniesienie istniejącej instalacji sieci komputerowej oraz elektrycznej w części budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d.
 25. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322)".
 26. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie podpisania umowy na roboty dodatkowe z FDO Spółką z o.o. z Leśna Górnego, wynikłe w czasie realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń - Gajki na odcinku Bartkowo - Gajki".
 27. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin w miejscowości Przyjezierze".
 28. Wniosek Inspektora-Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie realizacji uchwały nr XLIV/377/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad zbycia udziałów Powiatu Gryfińskiego w Spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie:
  • podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji celem wyłonienia Potencjalnego Inwestora, który nabędzie do 90% udziałów Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Gryfinie przy ul. Parkowej 5;
  • podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia treści ogłoszenia Zaproszenia do negocjacji celem wyłonienia Potencjalnego Inwestora, który nabędzie do 90% udziałów Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5.
 29. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015.
 30. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-07-27 13:58:09
data ostatniej aktualizacji: 2011-07-27 13:58:09

Strona odwiedzona 537 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.