Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

39 posiedzenie Zarządu Powiatu

2011-09-15, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 38/IV/2011 z dnia 8 września 2011 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "GN".
 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 6. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 7. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 8. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie zwiększenia w planie wydatków oraz zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2011 r.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania organizacji podsumowania Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Gryfińskiego.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2011 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego.
 13. Wniosek Inspektora-Koordynatora Ochrony Zdrowia dotyczący wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r., sygn. akt I ACA 154/11.
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie rozpatrzenia ofert i podpisania umów na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i sanitarnej nad inwestycją pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku sanatoryjnego na cele usług rehabilitacyjno-terapeutycznych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie".
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. "Sprzątanie poremontowe w budynku przy ul. 11 Listopada 16d Starostwa Powiatowego w Gryfinie" dotychczasowemu wykonawcy - Firmie WISAG POLSKA Sp. z o.o.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w październiku 2011 roku, z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III - gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice".
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 19. Informacja Wydziału Zarządzania Kryzysowego dotycząca zaopiniowania Studium Ochrony Przeciwpowodziowej przesłanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2011-09-14 14:36:11
data ostatniej aktualizacji: 2011-09-14 14:36:11

Strona odwiedzona 405 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.