Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

61 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-01-26, godz.08:15

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 60/IV/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, pogotowiom rodzinnym, rodzinnym domom dziecka oraz wysokości świadczeń dla rodzin pomocowym którymi są: rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba niepozostajaca w związku małżeńskim przeszkoleni do funkcji rodziny zastępczej prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2012-2014".
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2011 r.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2011 r.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2012 r.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2012 r.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2012 r.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia stanowiska do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności oraz podpisania aneksu do umowy pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek 75/2 i 75/3, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej do II rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 688, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 rok.
 20. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 21. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 22. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-01-25 12:18:32
data ostatniej aktualizacji: 2012-01-25 12:18:32

Strona odwiedzona 607 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.