Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

68 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-03-08, godz.07:50

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 66/IV/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. i Nr 67/IV/2012 z dnia 1 marca 2012 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie 5 pomieszczeń w budynku położonym w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego dla potrzeb PUP Filii w Chojnie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s podpisania aneksu do porozumienia zawartego z Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie w/s współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w powiecie gryfińskim.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Moryńskiej w Mieszkowicach.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości cen wywoławczych w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Moryńskiej w Mieszkowicach.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności oraz kosztorysów na roboty dodatkowe, udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki pn. "Roboty dodatkowe - przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy" dotychczasowemu wykonawcy.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania robót zabezpieczających remontowany obecnie budynek DPS w Nowym Czarnowie dotychczasowemu wykonawcy.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu wydatków środków będących w dyspozycji Naczelnika Wydziału "RI".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany w planie wydatków środków będących w dyspozycji Naczelnika Wydziału "OŚ".
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2012 roku, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Banie, zadanie II - gminy: Chojna, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa, zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/s realizacji robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój.
 14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2011.
 16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania umowy z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie oraz umowy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie w sprawie dofinansowania 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 18. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2011 rok.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki w/s dofinansowania organizacji eliminacji powiatowych XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież Zapobiega Pożarom".
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyboru dostawcy usług telefonii komórkowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 21. Wniosek Głównego Specjalisty do Spraw Kontroli w/s skierowania wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
 22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-03-07 11:55:11
data ostatniej aktualizacji: 2012-03-07 11:55:11

Strona odwiedzona 389 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.