Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

73 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-04-05, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 71/IV/2012 z dnia 22 marca, Nr 72/IV/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. podpisania umowy na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju, przy ul. Aleja Róż 1".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 r. oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Moryń.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. podpisania umowy na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania "Ochrona wód powierzchniowych jeziora Morzycko, stanowiącego kąpielisko zlokalizowane w Moryniu".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia stanowiska w ramach konsultacji społecznych do projektu "Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych".
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego obowiązujących w roku 2012.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi urządzeniami wodnymi.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki w/s rozpoczęcia procedury związanej z powierzeniem stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodach ogrodnik i kucharz wraz z dofinansowaniem.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Burmistrza Mieszkowic o dofinansowanie Mistrzostw TriM 2012 - hattrick dla Europy.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w/s dofinansowania VII Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy dot. realizacji zadania "Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczy-Leczniczy".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenu w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy".
 19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych" w podziale na 3 części.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenie zgody na zmianę terminu płatności zadłużenia stanowiącego ratę roczną za 2010 r. z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenie zgody na zorganizowanie II przetargu na najem pomieszczenia użytkowego w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z usługami finansowymi - punkt kasowy.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.
 23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat pomieszczenia biurowego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę pomieszczeń biurowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 27. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie porozumień z gminami w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miast i miejscowości.
 28. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Gminą Chojna w sprawie uzgodnienia zasad, terminów i sposobu finansowania zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie, w rejonie szkoły oraz dworca autobusowego".
 29. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa ulic powiatowych - Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie".
 30. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2012 roku z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Banie, zadanie II - gminy: Chojna, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa, zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice".
 31. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1356Z na odcinku Borzym - Dołgie.
 32. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni na ulicach powiatowych oraz na drodze powiatowej Nr 1386Z Nawodna - Bielinek w miejscowości Krajnik Górny.
 33. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 34. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2012 r.
 35. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 36. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r.
 37. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 38. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 39. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału "ZD".
 40. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału "ZK".
 41. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału "RI".
 42. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 43. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz PCPR na 2012 r.
 44. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 45. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 46. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.
 47. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-04-04 13:02:02
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-04 13:02:02

Strona odwiedzona 439 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.