Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

103 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-11-08, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 102/IV/2012 z dnia 25 października 2012 r.
 4. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyjęcia protokołów z kontroli przeprowadzonych w:
  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
  • Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie,
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,
  • Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
  oraz skierowanie wystąpień pokontrolnych do Dyrektorów kontrolowanych jednostek.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach" i "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju".
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania porozumienia z Gminą Chojna o współpracy w zakresie oświaty polegającej na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I ZSZ.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2011/2012.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP nr 1 w Chojnie".
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy na "Dostawę wraz z montażem zapleczy kuchennych" do pomieszczeń internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie.
 13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę oleju opałowego lekkiego".
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych".
 15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody dla Dyrektora na zawarcie umów z Wykonawcami wyodrębnionymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, zgodnie z wnioskami komisji powołanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 €, na remont pawilonów oraz w trybie zapytania o cenę na zakup wyposażenia pod katem podniesienia standardu usług bytowych.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku najemcy lokalu użytkowego w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie w sprawie umieszczenia reklamy dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej - działalność ubezpieczeniowa z usługami finansowymi - punkt kasowy.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na budowę zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i gazowej na terenie nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku w sprawie rozwiązania umowy najmu pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Dyrektora SOSW w Chojnie w sprawie nieodpłatnego przekazania krawężnika chodnikowego i kostki polbruk, z przeznaczeniem na wykonanie chodników w ogródku przyszkolnym.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie remontu części dachu na budynku stanowiącym współwłasność Powiatu Gryfińskiego, znajdującym się w trwałym zarządzie ZSP Nr 1 w Chojnie.
 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości na rzecz Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz wyrażenie zgody na zawarcie jednej umowy najmu na czas nieokreślony, konsolidującej zapisy dwóch umów, po podjęciu przez radę w/w uchwały.
 22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Chojnie przy ul. Młyńskiej.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Chojnie przy ul. Młyńskiej.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału "GP".
 26. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s umorzenia należności z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 27. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s przesunięcia środków budżetowych Powiatu Gryfińskiego na 2012 r.
 28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-11-07 13:19:52
data ostatniej aktualizacji: 2012-11-07 13:19:52

Strona odwiedzona 391 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.