Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

104 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-11-15, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 103/IV/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.
 4. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyjęcia protokołów z kontroli przeprowadzonych w:
  1. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie,
  2. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie,
  3. Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie oraz skierowanie wystąpień pokontrolnych do Dyrektorów kontrolowanych jednostek.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania Aneksu do umowy nr EK/05/2012 z dnia 9 marca 2012 r. zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Termomodernizacja obiektów Powiatu Gryfińskiego" z podziałem na 2 zadania o nazwach "Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP nr 1 w Chojnie" (internat przy ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie - docieplenie stropodachu) i "Termomodernizacja budynku internatu wraz z częścią mieszkalną, stołówką, łącznikiem przy ZSP nr 2 w Gryfinie - I etap" (stołówka wraz z łącznikiem budynku przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie - docieplenie stropodachu) oraz ujęcia zadania w budżecie na 2013 rok.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie docieplenia stropodachu".
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1492Z Piasek-Łukowice w miejscowości Łukowice.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy stanu pobocza drogi powiatowej Nr 1424Z Mieszkowice-Macierz.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w imieniu którego występuje pełnomocnik Justyna Just Pracownia Projektowa JUST PROJECT ze Szczecina, w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością oznaczoną numerem działki 336/5, położoną w obrębie Daleszewo gmina Gryfino, będącą własnością Powiatu Gryfińskiego w użyczeniu Stowarzyszenia "Pod Dębami" z siedzibą w Dębcach w związku z planowaną inwestycją polegającą na umocnieniu brzegu rzeki Odry w ramach zadania "Wykonanie ubezpieczenia prawego brzegu rzeki Odry w km 723,95 do 724,50".
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości cen wywoławczych w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Moryńskiej w Mieszkowicach.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku najemcy lokalu użytkowego w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie w sprawie umieszczenia reklamy dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej - działalność ubezpieczeniowa z usługami finansowymi - punkt kasowy.
 16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zatwierdzenia odpowiedzi na pismo Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. z propozycją zawarcia Umowy o współpracy pomiędzy Szpitalem a Spółką Domem Lekarskim S.A. w Szczecinie.
 17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 18. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 19. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 20. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 21. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 22. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 23. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 24. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału "OŚ".
 25. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 26. Wniosek Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 28. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.
 29. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie:
  1. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gryfińskiego na rok 2013;
  2. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039.
 30. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-11-14 13:38:37
data ostatniej aktualizacji: 2012-11-14 13:38:37

Strona odwiedzona 395 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.