Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

141 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-08-08, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 140/IV/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyboru formy sprzedaży aparatu RTG Philips Duo Diagnost S/N:5000969, oraz pozwolenia na sprzedaż przedmiotowego urządzenia przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s akceptacji projektu aneksu do umowy dzierżawy z dnia 06.04.2012 r. zawartej ze Spółką "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s akceptacji umowy poddzierżawy pomieszczeń przez "Dom Lekarski" SA, w "Szpitalu Powiatowym w Gryfinie" Spółka z o.o.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie umów użyczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfino, zabudowanych pawilonami nr 64e oraz nr 81, 83 w Nowym Czarnowie, z przeznaczeniem na cele edukacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjno-terapeutyczne.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice w miejscowościach Sitno, Goszków i Czelin o łącznej powierzchni 943 m2 (chodniki + zjazdy)".
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych przystanków.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania zlecenia na opracowanie projektu technicznego na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374Z Baniewice-Chojna, na dojeździe do przepustu w m. Rurka, o łącznej długości 500 m.b. i Aneksu Nr 1 do umowy Nr 8/ZD/2013 z dnia 21.02.2013 r.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino-Linie na odcinku o długości 220 m.b.".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu postępowania przetargowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec o długości 450 m.b.".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec na odcinku od km 5+476 do km 5+670".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyniku postępowania przetargowego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1415Z Zielin-Czelin, przejście przez miejscowość Troszyn".
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s upoważnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału KM Pani Urszuli Przetak do podpisania i odbioru I etapu, II etapu, III etapu i IV etapu prac związanych z opracowaniem "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych, użytkowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie, wymienionych w protokole nr 2/2013 Komisji do spraw zagospodarowania ruchomych składników majątkowych, w sposób proponowany przez komisję.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie naprawy i uruchomienia oświetlenia przy parkingu za budynkiem warsztatów przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie.
 22. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli planowanej, problemowej w zakresie prawidłowości realizacji zadania publicznego "Cienie zapomnianych Kultur w Kołbaczu" przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Spichlerz Sztuki w Kołbaczu i skierowania wystąpienia pokontrolnego do Zarządu Stowarzyszenia.
 23. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli planowanej, sprawdzającej sygnatura K.1711.3.2013 z dnia 18.06.2013 r. i skierowania wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 24. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o sygnaturze K.1711.4.2013 z dnia 24.06.2013 r. i skierowania wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora Poradni.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r., będących w dyspozycji Wydziału RI.
 26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r.
 27. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r., będących w dyspozycji Wydziału GN.
 28. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 rok.
 29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 30. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-08-07 14:43:04
data ostatniej aktualizacji: 2013-08-07 14:43:04

Strona odwiedzona 334 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.