Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

169 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-03-06, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 168/IV/2014 z dnia 27 i 28 lutego 2014 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr II/7/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXXII/232/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2014 r.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powołania Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Promyk" w Goszkowie.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie na okres 20 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na podpisanie oświadczenia w/s wykonania inwestycji przez Dom Lekarski S.A, obejmujących lata 2012-2013.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. ustaleń z uzgodnień Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na realizację zadania "Termomodernizacja i docieplenie budynku przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2014 - 2016 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń").
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany nazwy zadania pn. "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie".
 16. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli planowanej, problemowej przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego w Chojnie i skierowania wystąpienia pokontrolnego.
 17. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej w Policealnym Studium Zawodowym nr 5 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego w Chojnie.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "OR".
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "RI" oraz utworzenia nowego zadania pn. "Remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie".
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "RI" oraz utworzenia nowego zadania pn. "Modernizacja sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie".
 22. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zwiększenia dochodów powiatu na 2014 r. w ramach środków z EFS.
 23. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych w związku z planami utworzenia Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Promyk" w Goszkowie.
 24. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2014 r.
 25. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2014 r.
 26. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków projektu "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość" w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS na 2014 r.
 27. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków projektu "Kreatywni i kompetentni" w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS na 2014 r.
 28. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego i wydatków jednostki, w związku z realizacją projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych".
 29. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego i wydatków jednostki, w związku z realizacją projektu pn. "Kobieta - atrakcyjny pracownik" w ramach POKL.
 30. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego i wydatków jednostki, w związku z realizacją projektu pn. "Młody przedsiębiorca" w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS na 2014 r.
 31. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego i wydatków jednostki, w związku z realizacją projektu pn. "Młodzi aktywni" w ramach POKL.
 32. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 r.
 33. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014 - 2039.
 34. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-03-05 12:49:17
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-05 12:49:17

Strona odwiedzona 436 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.