Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

183 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-06-12, godz.07:45

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 182/IV/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie komputera BESTSELER 400.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską - Nowicką na stanowisku pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie umów o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyjęcia protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Gryfinie.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z przedsiębiorcą na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego polegającego na wykonaniu w okresie wakacyjnym autobusowych usług przewozowych na odcinku linii komunikacyjnej: Moryń - Cedynia - Chojna.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę i modernizację nawierzchni i ciągów pieszych na ulicy Łąkowej i Wilsona w Chojnie".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 2 do porozumienia nr 7/P/ZD/2013 z dnia 05.06.2013 r. zawartego z Gminą Moryń w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania piaskownika znajdującego się na dz. nr 1/21 obr. Moryń 3.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacji na dofinansowanie zadań pn. "Modernizacja systemu ogrzewania - wymiana pieca opalanego węglem na ekologiczne urządzenie grzewcze (kocioł gazowy)".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr 1/OŚ/14 zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i docieplenie budynku przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33 Gryfinie".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie kosztorysów oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dotyczących remontu sali gastronomicznej w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją pn. "Modernizacja III piętra budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie".
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "RI".
 21. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wprowadzenia do budżetu Powiatu środków finansowych w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok.
 24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok.
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-06-11 14:05:43
data ostatniej aktualizacji: 2014-06-16 08:29:19

Strona odwiedzona 349 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.