Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

12 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-03-12, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 11/V/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2015/2016, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2015 roku, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1350Z i Nr 1352Z na odcinku Szczecin-Binowo.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie zlecenia na opracowanie aktualizacji wtórników mapy do celów projektowych i wykonawczych, dla planowanej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1350Z i Nr 1352Z na odcinku od granic miasta Szczecina do końca miejscowości Binowo.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru oferty na "Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie wraz z budową windy".
 9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie ruchomych składników majątkowych.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia Powiatu Gryfińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2015/2016.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2015 roku.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego w domu dla uczennicy klasy I zasadniczej szkoły zawodowej.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zakup pomocy dydaktycznej w postaci tablicy wyników przeznaczonej na salę gimnastyczną.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zakup pomocy dydaktycznej w postaci przyrządów, narzędzi i sprzętu pomiarowego do pracowni elektrycznej niezbędny do realizacji podstawy programowej oraz do prowadzenia egzaminów potwierdzających kalifikacje zawodowe.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia I transzy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2015 r.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2014.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2014.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "EK".
 22. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2015 r.
 23. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 24. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmian w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 25. Wniosek Dyrektora Domy Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 26. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 27. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 28. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2015 r. i zwiększenia w planie finansowym dochodów Powiatu Gryfińskiego.
 29. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2015 r. i zwiększenia w planie finansowym dochodów Powiatu Gryfińskiego.
 30. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r.
 31. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r.
 32. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r.
 33. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki na 2015 r. i zwiększenia w planie finansowym wydatków Powiatu Gryfińskiego.
 34. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok.
 35. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 36. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-03-10 15:16:40
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-10 15:16:40

Strona odwiedzona 384 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.