Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

17 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-04-16, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 16/V/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania umowy z Gminą Moryń w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinasowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 5. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli zawierający informacje: dot. zakupu łóżek dla DPS w Nowym Czarnowie, dot. kontroli przeprowadzonej przez PCPR w Gryfinie w 2014 r. w DPS w Nowym Czarnowie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dot. projektu pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu zabudowań SOSW w celu jego rewitalizacji - w zakresie budynku nr 5 (internat dziewcząt)".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy partnerskiej w celu realizacji zadania pn. "DOM z SERCEM w Trzcińsku-Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego", współfinansowanego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, poddziałanie 5.2.2 - zachowanie dziedzictwa kulturowego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s procedury przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu państwa z programów resortowych i funduszy celowych.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Powiatowy w Gryfinie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wsparcia finansowego organizacji koncertu muzyki klasycznej.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpoczęcia procedury związanej z powierzeniem/przedłużeniem powierzenia stanowiska dyrektora placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2015 roku.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2015 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Banie.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Cedynia.
 19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Miszkowice.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Moryń.
 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Czarnowo.
 22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcińsko-Zdrój.
 23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Widuchowa.
 24. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na zawarcie:
  • umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Widuchowa dla Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie Czarnówko, Pacholęta, Marwice, Gryfino,
  • mowy z operatorem prowadzącym działalność transportową w zakresie świadczenia usług pasażerskich na wskazanej wyżej linii użyteczności publicznej.
 25. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2015/2016 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 26. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2015 roku z podziałem na 3 zadania : zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice".
 27. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania usługi walcem wibracyjnym na drodze powiatowej Nr 1363Z Steklno-Marwice-Widuchowa na odcinku Czarnówko-Pacholęta.
 28. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu przepustu pod drogą powiatowa Nr 1401Z Chojna-Białęgi w m. Czartoryja.
 29. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania likwidacji dzikich wysypisk i usuwanie zanieczyszczeń z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego.
 30. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotacji z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Antonowice.
 31. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino.
 32. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału "ZD".
 33. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału "EK".
 34. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału "EK".
 35. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału "RI".
 36. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s zwiększenia dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego i Wydziału "KM" na 2015 r.
 37. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 38. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 39. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 40. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok.
 41. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-04-15 10:21:04
data ostatniej aktualizacji: 2015-04-15 10:21:04

Strona odwiedzona 394 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.